ใบปกครองบุตร – ปค 14

ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตร

หลายท่านอยากนำลูกๆ เด็กๆ ไปอยู่สวีเดนด้วย แต่สงสัยและได้ส่งคำถามเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่อง ใบปกครองบุตร หรือที่เรียกว่า ปค.14 ใครเป็นผู้มีอำนาจปกครอง

การยื่นคำร้องขอ ปค 14

ผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในต่างประเทศ

ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศผ่านสถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลไทยในประเทศที่พำนักอยู่

กรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในต่างประเทศ ให้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลไทยในประเทศที่พำนักอยู่ หากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีและผู้ปกครองไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองและประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศโดยหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ต้องผ่านการรับรองจาก สอท./สกญ. (สถานทูต/สถานกงสุล)กรณีบิดามารดาหย่าตามกฎหมาย ให้ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่า

บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

มารดาสามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว

ผู้เยาว์ที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส มารดาสามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว โดยให้ทำบันทึกคำให้การจากอำเภอ/เขตยืนยันว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งานเป็นนางสาว ต่อเจ้าหน้าที่รับคำร้อง

มารดาผู้เยาว์ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ใช้คำนำหน้า นาง

มารดาสามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว

มารดาผู้เยาว์ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ใช้คำนำหน้า นาง สามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว โดยนำหนังสือรับรองการอุปการะบุตรแต่เพียงผู้เดียวจากอำเภอ/เขต มาแสดง

บิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

บิดาจะไม่สามารถลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่มีคำสั่งศาล

ผู้เยาว์เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอม บิดาจะไม่สามารถลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่..มีคำสั่งศาลมาแสดงว่าศาลให้บิดาเป็นผู้อุปการะผู้เยาว์แต่ผู้เดียว

ยกผู้เยาว์ให้เป็นบุตรบุญธรรม

ต้องให้บิดามารดาบุญธรรมเป็นผู้ลงนาม

บิดามารดาผู้ให้กำเนิดผู้เยาว์ที่ได้ยกผู้เยาว์ให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว ไม่สามารถลงนามแทนบิดามารดาบุญธรรมได้ ต้องให้บิดามารดาบุญธรรมเป็นผู้ลงนาม

** หมายเหตุ : เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น

ข้อควรปฏิบัติในวันมายื่นคำร้อง

กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรส บิดาและมารดาต้องมาลงนาม(ต่อหน้าเจ้าหน้าที่) ในคำร้องขอหนังสือเดินทางทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันที่ผู้เยาว์ยื่นคำร้องให้มาลงนามในวันรับเล่มได้ หรือทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศผ่านอำเภอ/เขต พร้อมบัตรประชาชนของบิดาและมารดา(ตัวจริง)

เคยจดทะเบียนสมรสแล้วหย่า

ตอนหย่าถ้ามีการบันทึกไว้ว่า บุตรอยู่ในอำนาจการปกครองของมารดาแต่เพียงผู้เดียว คุณแม่ก็ไม่จำเป็นต้องไปร้องขอใบปกครองบุตร

กรณีเคยจดทะเบียนสมรสแล้วหย่ากับพ่อของลูก ตอนไปหย่าพนักงานจะมีการสอบปากคำและลงบันทึกไว้ในทะเบียนหย่าหรือ คร.6 เกี่ยวกับบุตรและทรัพย์สินต่างๆ ถ้าในนั้นมีการบันทึกไว้ว่า บุตรอยู่ในอำนาจการปกครองของมารดาแต่เพียงผู้เดียว คุณแม่ก็ไม่จำเป็นต้องไปร้องขอใบปกครองบุตรหรือ ปค. 14 และสามารถนำใบทะเบียนหย่าหรือ คร.6 ตัวนี้แทนในการทำพาสปอร์ตและขอวีซ่าได้เลย

ทะเบียนหย่าไม่มีบันทึกเกี่ยวกับบุตร

กรณีนี้ต้องร้องขอใบปกครองบุตร หรือ ปค.14

ถ้าในทะเบียนหย่า หรือ คร.6 ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับบุตร ถือว่าบุตรอยู่ในอำนาจการปกครองของทั้ง..บิดา..และ..มารดา.. หรือ มีบันทึกไว้ว่า ว่า บุตรอยู่ในอำนาจการปกครองของบิดา แม่ต้องไปร้องขอต่อศาลครอบครัว และศาลจะนัดสอบปากคำทั้งบิดาและมารดาของเด็ก และเด็กด้วย และอีกฝ่ายต้องเซ็นยินยอมว่าจะให้เด็กอยู่ในค วามปกครองของใคร แล้วศาลจะให้ใบคำพิพากษาจากศาลมาให้ (ซึ่งต้องเป็นใบคำสั่งศาลที่คดีมีคำสั่งสิ้นสุด) โดยมีรายละเอียดบอกไว้ชัดเจนว่า ลูกอยู่ในความปกครองของใครโดยสิทธิขาดจากศาล เราสามารถใช้ใบศาลตัวนี้ไปยื่นขอใบปกครองบุตรที่อำเภอได้เลย โดยไม่ต้องใช้พยานเลย

ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

แม่เป็นผู้เลี้ยงดูมาตลอด จะถือว่าแม่มีอำนาจปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียว สามารถร้องขอใบ ปค.14 นี้ได้ ณ ที่ทำการอำเภอ

ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรเกิดขึ้น และ..แม่..เป็นผู้เลี้ยงดูมาตลอด จะถือว่าแม่มีอำนาจปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวค่ะสามารถร้องขอใบ ปค.14 นี้ได้ ณ ที่ทำการอำเภอที่เราและลูกมีทะเบียนบ้านอยู่ เพื่อให้ทางอำเภอสอบปากคำ พร้อมพยานรู้เห็นอีก 2 คน (หรือตามจำนวนที่แต่ละอำเภอต้องการ ซึ่งไม่เหมือนกันต้องสอบถามทางอำเภอ) เพื่อให้อำเภอออกใบ ปกครองบุตร หรือ ปค.14 นี้ให้เรา และต้องมีรายละเอียดบอกไว้ว่า มารดาเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรและสามารถเซ็นยินยอมเอกสารต่างๆ แทนบุตรได้ เมื่อได้ใบนี้มาจึงจะสามารถนำใบจริงไปทำ passport ให้ลูกได้ และนำไปยื่น Visa ได้จ้า ต้องเก็บรักษาไว้ดี ๆ และcopy ไว้หลาย ๆ ใบนะคะ

เอกสารในการขอใบ ปค. 14

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการขอใบ ปค. 14 มีดังนี้ค่ะ

 • ทะเบียนบ้านตัวจริง แม่ลูก
 • บัตรประชาชนแม่ และพยาน + สูติบัตรลูก
 • พยาน 2 คน หรือข้าราชการ ระดับ C ต่าง ๆ

**หมายเหตุ กรุณาติดต่อเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมที่เขตอีกครั้ง**

ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตร

ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตร คลิกที่นี่ค่ะ : ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตร

ใบบันทึกการสอบปากคำ ปค.14

กรุณาคลิกที่นี่ค่ะ >> :  ตัวอย่างใบบันทึกการสอบปากคำ ปค.14


คือ..เจ้าของเว็บขอหลบตัวไปตั้งหลักGrinก่อนนะคะ เนื่่องจากมีคำถามส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ตอบไม่ทัน อิอิ และขอขอบคุณเพื่อนๆในเว็บมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะที่ให้การตอบรับอย่างคับคั่งและอบอุ่น

..ตอบกันเองนะจ๊ะ..

คุณอาจชอบเรื่องนี้ด้วย :
Advertisement


27 comments on “ใบปกครองบุตร – ปค 14

 1. เชน

  สวัสดีครับ ขออนุญาติถามครับ
  ผมได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงลาว มีบุตรชาย หนื่งคน ตอนนี้ได้อายุเจ็ดขวบและมีลูกติดเป้็นผู้ชายตอนนี้สิบขวบ ป.สามครับคนนึง แต่แม่เขาไปมีสามีใหม่ แต่ยังไม่จดทะเบียนหย่า (จดที่ลาว)ปัญหา คือ ลูกติดเป็นสัญชาติลาว เพราะเขากิดที่รพ.นพรัตน์มีบุรีแต่ไม่มีพ่อรับรองจึงไม่ได้สัญชาติ และสิทธิต่างๆ ที่โรงเรียนก็เร่งให้ผมดำเนินการ เอาเข้าทะเบียนบ้าน ผมอยู่ที่ อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ครับ ต้องทำอย่างไร ใช้งบเท่าไหร่ พอดีตกงานครับตอนนี้
  ขอบพระคุณครับ

 2. Lisa

  สวัสดีค่ะ หนูอยากสอบถาม คือ แม่หนูอยู่เดนมาร์ค แม่หนูเคยทำเรื่องให้หนูไปยุเดนมาร์คตั้งแต่หนูอายุ5 ขวบ แม่ทำ 3 ครั้ง ไม่ผ่าน สักครั้ง แต่ครั้งที่4 ไปทำวีซ่าแค่ไปเที่ยว 1 เดือน คือผ่าน ต่อมา สถาฑุตเดนมาร์คส่งจดหมายมาเดือนสิงหาคม 59มาหาแม่หนูที่เดนมาร์ค ว่า ที่ทำวีซ่าให้หนูไปอยู่กับแม่ที่เดนมาร์คตอนนั้น ทำผิดพลาด คือตอนนี้หนูอายุ19 จะ20แล้ว แม่จะเอาไปอยู่ด้วย ทำวีซ่าอยากไหมค่ะต้องนำเอกสารอะไรบ้าง จะได้ไปจริงรึป่าว ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้อง Lisa ทำไงจะได้ไปอยู่กับแม่ล่ะ อยากจะตอบคำถามอยู่แต่พอดีไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเดนมาร์ก เราจะรอท่านที่มีประสบการณ์เหรือทราบข้อมูลเกียวกับเรื่องนี้มาช่วยตอบค่ะ ขอขอบคุณแทน น้อง Lisa ล่วงหน้าด้วยค่ะ

   ขอให้น้องโชคดีและได้ไปอยู่กับคุณแม่เร็วๆนะคะ เอาใจช่วยจ๊ะ Bye

 3. Metinee

  สวัสดีค่ะ. ถ้าแฟนการันตีให้ไปสวีเดนขอวีซ่าท่องเที่ยว 1 เดือน แต่อายุเรายังไม่เต็ม20 ขาดอีก3เดือนสามารถไปได้มั้ยคะ Grin

 4. Alisa

  สวัสดี คะ วันนี้ได้ไปขอ ใบ ปค14มา. แต่อำเภอเขา ออกให้ เป็น บันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร. รายละเอียดในเขียน ว่า
  เรื่อง การอุปการะเลียงดูบุตร
  ข้าพเจ้า นางสาวนู้น เกิดเมื่อ อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ใบประชาชน ข้าพเจ้าเคยอยู่กินฉันท์สามี ภรรยา กับ นายพัน โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีบุตรด้วยกัน1คน ชื่อ นี่ ซึ่งนาย นั่น บิดา ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร และไม่มีคำศาลว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมายของบิดา โดยขา้พเจ้าเป็นอุปการะเลี้ยงดูบุตรมาโดยตลอดและเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฏหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทุกประการจริง
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคำดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ข้าพเจ้ามิได้มีเจตนาทุจริตแต่อย่างใด หากปรากฎเป็นข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ และถือคำให้การในวันนี้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ทุกกรณี ด้วยเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ฟันแล้วรับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
  (ลงชื่อ)ของเรา ผู้ให้ถ้อยคำ(มารดาผู้ให้กำเนิด)
  ขอรับรองว่านางสาวนี้ได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้าจริง………………… ทุกคนที่ไปขอใบ ป.ค14 เหมือนของดิฉันไหมคะ และ เอกสารของดิฉันสามารถยื่นขอวี่ซ่าให้ลูกไหมคะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ Alisa ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ เรากำลังรออัศวินขี่ม้าขาวCowboy (ผู้รู้หรือมีประสบการณ์) มาช่วยตอบคำถามอยู่คะ ขอขอบคุณล่วงหน้าแทนคุณ Alisa ด้วยค่ะ Bye

  2. Jitlada

   เหมือนกันเลยค่ะ แล้วแบบนี้ใช้ได้มั้ยคะ ในใบไม่มีพยานเลยแต่มีลายเซ็นของปลัดอำเภอ

 5. เจน

  สวัสดีค่ะ คุณจอย คืออยากจะรบกวนถามเรื่องขอใบ ปค.14 ค่ะ คือดิฉันอยากจะเดินเรื่องเอาลูกมาอยู่ด้วย แต่ไม่สามารถไปเดินเรื่องเองได้ที่เมืองไทย แต่ดิฉันได้มอบอำนาจให้คุณตาเป็นคนไปขอใบปกครองให้ค่ะ แต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่า ต้องใช้ใบอะไรบ้างค่ะ? พอได้ใบปกครองมาแล้ว คุณตา(พ่อดิฉันเองค่ะ) ต้องได้เข้ากรุงเทพเพื่อไปประทับตาทระทรวงก่อนไหม ? ถึงจะเอาไปทำพาสปอร์ตได้น่ะค่ะ?

 6. bewteen

  อายุไม่ครบ20 ปี จะครบในวันที่ิ26 มิถุนายน 58 ไม่สามารถทำหนังสือเดินทางเพราะพ่อแม่แยกทางกัน ตอนนี้อาศัยอยู่กับพ่อและไม่สามารถติดต่อแม่ได้ ทางมหาวิทยาลัยต้องการสำเนาหนังสือเดินทางก่อนวันที่20 มิถุนายน 58
  อยากทราบว่าขั้นตอนในการขอคำสั่งศาลมีอะไรบ้างคะ เอกสารที่ต้องใช้ และเรื่องค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณเท่าไหร่คะ

 7. สุวพิชญ์ สุรพร

  บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของมารดา มารดาพาผู้เยาว์ไปขอหนังสือปกครอง ปค.14 เพื่อพาเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ และมีหนังสือเดินทางแล้ว อยากทราบว่าประเทศใดบ้างที่ต้องให้ศาลมีคำสั่งให้มารดามีอำนาจปกครองอย่างเดียว โดยไม่สนใจว่าจะมีใบ ปค.14 หรือไม่ อย่างทราบว่า มีใบปค.14 แล้วยังต้องร้องขอปกครองผู้เยาว์อีกหรือ….เพราะมีคนยืนยันว่าต้องดำเนินการเช่นนั้นก่อน

 8. auny

  ขอสอบถามค่ะ
  สามีไปมีภรรยาน้อยเป็นต่างด้าวชาวเขมร มีบุตรด้วยกัน เขาได้รับรองการเกิดของบุตร แต่แม่เด็กไม่ยอมให้พ่อเด็กเอามาเลี้ยง เด็กจะมีสถานะอย่างไรคะ (สามีจดทะเบียนกับดิฉัน) แม่เด็กมีวัซ่าเจ้าออกไทย-กัมพูชา แบบนักท่องเที่ยว ถ้าเราพ่อจะเอาเด็กมาเลี้ยงต้องทำงัย

 9. แนนแนน

  สวัสดีค่ะ แนนขอสอบถามผู้รู้เรื่องใบ ปค.14 หน่อยค่ะ
  1. หย่าและในใบหย่าระบุว่าบุตรอยู่ในความปกครองของฝ่ายชาย
  2. ฝ่ายชายได้ไปเซ็นต์ยินยอมที่อำเภอว่า อนุญาติให้บุตรไปพักอาศัยที่สวีเดนกับแม่ได้ และให้บุตรอยู่ในความปกครองของแม่ที่สวีเดน
  เป็นแบบนี้แล้วเราต้องยื่นเรื่องต่อศาลขอปกครองบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกหรือไม่ค่ะ เพราะต้องไปเสียเงินค่าทนายสูงมาก 25000 บาท ซึ่งพ่อของเด็กบอกว่าไม่น่าจะยุ่งยากเพราะพ่อก้อยินยอมให้ลูกไปพักอาศัยแล้วและยินยอมให้บุตรอยู่ในความปกครองของมารดาแล้ว
  รบกวนผู้ที่เคยมีประสพการณ์ช่วยหน่อยค่ะ ร้อนใจมากค่ะ

 10. pooky

  สวัสดีค่ะ พี่ไอแอมจอย
  สบายดีหรือป่าวคะ ตอนนี้ก้อมาอยุ่สวีเดนได้ 4 เดือนกว่าแล้วค่ะ
  มีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกะวีซ่าลูกติดตามแม่กรณีที่เราถือยูทีอยุ่แล้วจะกลับไปยื่นวีซ่าให้ลูกชายตามมา แต่ลูกชายอายุ 17 ปีนี้ เดือน ก.ย.แล้ว ถ้าหากวีซ่าของลูกชายผ่าน แต่ตอนที่เราจะยื่นวีซ่ารอบต่อไปคือ Put ในเดือน ก.ค.2016แต่ลุกชายเราอายุเกิน 18 ปีตอนขอยื่น Put เค้าจะได้ผ่านตามเราหรือป่าว หรือมีบางเคสมั้ยที่ไม่ผ่านอ่ะค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ดีใจค่ะGrinที่ได้ยินข่าวคราวของน้อง pooky เวลาผ่านไปเร็วนะคะแป๊บๆก็สี่เดือนแล้ว พี่จอยสบายดีค่ะขอบใจจ้าที่ถามถึง

   ขอตอบคำถามตามนี้

   ถาม : แต่ลูกชายอายุ 17 ปีนี้ เดือน ก.ย.แล้ว
   ตอบ : คิดว่า..ควรรีบยื่นขอวีซ่าให้ลูกก่อนที่อายุจะเกินและควรเขียนเพิ่มเติมในใบฟอร์มใบสมัครวีซ่ายูทีด้วยว่า ขอให้ได้วีซ่าเร็วหน่อยเพราะลูกจะครบอายุ 18 ปี วันที่..กันยายน ปี 2015 และเตรียมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง..แม่กับลูกFemale FighterSmile..ไว้ให้พร้อม รวมถึงสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง..ผู้รับรองกับลูกMale FighterSmile..

   ถาม : ลุกชายเราอายุเกิน 18 ปีตอนขอยื่น Put เค้าจะได้ผ่านตามเราหรือป่าว หรือมีบางเคสมั้ยที่ไม่ผ่านอ่ะค่ะ
   ตอบ : เรากำลังรอท่านที่มีประสบการณ์ตรงที่ใจดีและมีน้ำใจมาช่วยคำถามอยู่ค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าแทนน้อง pooky ด้วยค่ะ

   ขอให้น้อง pooky โชคดีในการขอวีซ่าให้ลูกครั้งนี้ เรารอฟังข่าวคราวอยู่นะคะBye

 11. azimah

  อยากจะสอบถามว่า ถ้าเรามีบุตรและเราอยู่กินกับสามีอยู่ แต่เราจะมอบบุตรให้แก่คุณแม่ของดิฉันที่มีศักดิ์เป็นยาย เราควรทำยังไงค่ะ เพราะจะให้ลูกไปอยู่ประเทศมาเลย์เซีย

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ azimah ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เรากำลังรอท่านผู้มีประสบการณ์ตรงผู้ใจดีและมีน้ำใจมาช่วยตอบคำถามอยู่ค่ะ ขอขอบคุณแทนคุณ azimah ล่วงหน้าBye

 12. นฤวรรณ ฮัมพรีย์ส

  อยากทราบว่าการทำสวีเดนพาสปรอต์ของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีพ่อสวีเดนแม่ไทยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่มีลูกด้วยกันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณนฤวรรณ ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ เรากำลังรอท่านผู้มีประสบการณ์ตรงที่มีน้ำใจเข้ามาช่วยตอบคำถามคุณนฤวรรณอยู่ค่ะ

 13. ขวัญชนก

  ในกรณีที่บิดาเสียชีวิต ต้องทำยังไงคะ มารดาอยู่ต่างประเทศไม่สามารถมาทำเรื่องด้วยตนเองได้

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณขวัญชนก ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเรื่องคุณพ่อด้วยค่ะด้วยค่ะ

   ถาม : ในกรณีที่บิดาเสียชีวิต ต้องทำยังไงคะ มารดาอยู่ต่างประเทศไม่สามารถมาทำเรื่องด้วยตนเองได้
   ตอบ : อันดับแรกเลยขอแนะนำว่า.. ควรรีบติดต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศสวีเดนค่ะ

   ผู้ที่มีสัญชาติไทยเสียชีวิตในประเทศสวีเดน

   เมื่อผู้ที่มีสัญชาติไทยเสียชีวิตในประเทศสวีเดน ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งการเสียชีวิตของผู้มีสัญชาติไทยผู้นั้นต่อ..Starสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศสวีเดน.. หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออก..Starใบมรณบัตร..ให้ และญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องนำใบมรณบัตรนี้ไปแสดงต่อ..Starอำเภอที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่..เพื่อเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนราษฎร์

   *** ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ***
   — เรียบเรียงโดย อินทิรา —

   หลังจากนั้นก็ติดต่อไปที่..Starคอมมูน..ในเขตที่บิดาของคุณขวัญชนกอาศัยอยู่ค่ะ ทางคอมมูนก็จะมาคุยพร้อมกับมีล่ามไทยมาให้ด้วย จากนั้นหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบก็จะตามมาเองค่ะ

   ป.ล. ดูแลตัวเองด้วยค่ะ ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้! Bye

 14. อุดม

  สวัสดีครับ มีข้อสงสัยรบกวนท่านผู้รู้หน่อยครับ ตอนนี้ผมทำงานที่ Sweden วีทำงานและตอนนี้ได้ Permenent แล้วอยากเดินเรื่องเอาลูกมาอยู่ด้วย พอจะมีทางเป็นไปได้ไหม พ่อกับแม่เด็ก จดทะเบียนสมรส และไม่ได้เลิกกัน แต่แม่ยินยอมให้ลูกมาอยู่กับพ่อก่อนแล้วจะตามมาทีหลัง ผมสอบถามไปทางบรษัทที่เขารับแปลเอกสาร เขาบอกว่าในกรณีของผมค่อนข้างยาก เพราะทุกเคสที่เขาทำส่วนมากพ่อกับแม่เลิกกันและอย่ากันแล้ว ซึ่งเขายืนยันว่ายาก[แอบเครียด] Cry ขอท่านผู้รู้ช่วยหน่อยครับ ถ้าทำได้ต้องเตรียมอะไรบ้างครับ ทั้งทางพ่อและลูก และอยากเห็นตัวอย่าง แบบฟอร์มขอวีซ่าสำหรับเด็ก รบกวนหน่อยครับ ขอบคุณครับ

 15. นวลจันทร์

  กรณีเคยจดทะเบียนสมรสแล้วหย่า

  ตอนหย่าถ้ามีการบันทึกไว้ว่า บุตรอยู่ในอำนาจการปกครองของมารดาแต่เพียงผู้เดียว คุณแม่ก็ไม่จำเป็นต้องไปร้องขอใบปกครองบุตร

  กรณีเคยจดทะเบียนสมรสแล้วหย่ากับพ่อของลูก ตอนไปหย่าพนักงานจะมีการสอบปากคำและลงบันทึกไว้ในทะเบียนหย่าหรือ คร.6 เกี่ยวกับบุตรและทรัพย์สินต่างๆ ถ้าในนั้นมีการบันทึกไว้ว่า บุตรอยู่ในอำนาจการปกครองของมารดาแต่เพียงผู้เดียว คุณแม่ก็ไม่จำเป็นต้องไปร้องขอใบปกครองบุตรหรือ ปค. 14 และสามารถนำใบทะเบียนหย่าหรือ คร.6 ตัวนี้แทนในการทำพาสปอร์ตและขอวีซ่าได้เลย

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณนวลจันทร์ผู้มีน้ำใจ Yes ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านที่กำลังหาข้อมูลอยู่พอดี

 16. karn kanok

  ขอบคุณมากค่ะ วันหลังมีคำถามจะรบกวนใหม่นะคะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ คุณจอยใจดีมากๆๆ ค่ะ Cute

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะ ขอให้คุณ karn kanok มีความสุขมาก ๆ เช่นกันค่ะ ยินดีต้อนรับคำถามเพิ่มเติม!

 17. karnkanok

  คุณจอยค่ะ วันนี้มีคำถามค่ะ ถ้ากรณีที่ลูกอายุเกิน 20 ปีแล้วและเราดูแลแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้จดทะเบียนสมรสมาก่อน จำเป็นต้องทำใบปกครองบุตรหรือไม่ เผื่ออนาคตอาจจะพามาอยู่ด้วยกัน ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ Yes Big Smile

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ karnkanok ถ้าลูกอายุเกิน 20 ปี แสดงว่าเป็นไท Grinแล้วค่ะ ไม่จำเป็นต้องใช้ใบปกครองบุตร

   แต่..ถ้าาขอวีซ่ายูทีเพื่อย้ายลูกมาอยู่สวีเดนด้วยจะค่อนข้างยากที่จะได้วีซ่่า เพราะปกติแล้ววีซ่ายูทีแบบลูกติดตามแม่ไปอยู่สวีเดนนั้น (Resident Permit Sweden for Children or Uppehållstillstånd for Children) เป็นวีซ่าสำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน18 ปีค่ะ

Leave a reply

*

Click to Insert Smiley
SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette