สังคมสวีเดน

สังคมสวีเดน

สังคมสวีเดน

ครอบครัว

สังคม, สวีเดน, สังคมสวีเดน, การจดทะเบียนสมรส, ประเทศสวีเดน,การเลี้ยงดูบุตร, สถานรับเลี้ยงเด็ก, ปัญหาครอบครัว, การหย่า,การทำร้ายเด็กและเยาวชน

สังคมสวีเดน

ชาวสวีเดน ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นครอบครัวขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวชาวไทย เมื่อถึงโอกาสวันหยุดเทศกาลสำคัญ ต่างๆ เช่น เทศกาลคริสต์มาส อีสเตอร์ งานฉลองคล้ายวันเกิด มักมีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างหมู่ญาติพี่น้องเป็นประจำ

การสร้างครอบครัวหรือการเป็นคู่ครองในประเทศสวีเดนโดยเป็นที่ยอมรับของกฎหมายสามารถทำได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

  • การสมรส (Äktenskap)
  • การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา (Sambo)
  • และการจดทะเบียนคู่ครอง (Registreratpartnerskap)

ในปัจจุบัน มุมมองในเรื่องของการครองคู่เปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต คู่รักชาวสวีเดนส่วนใหญ่นิยมอาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้สมรสหรือที่เรียกว่า Sambor ซึ่งเป็นที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป จึงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมากในสังคมปัจจุบันของสวีเดนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและกฎหมาย

การสมรส

การจดทะเบียนสมรส, พิธีสมรส,แต่งงาน

การจดทะเบียนสมรส แต่งงาน

การสมรสในสวีเดน จะถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ก็ต่อเมื่อได้มีการเข้าพิธีสมรสตามพิธีศาสนา (Kyrklig vigsel) หรือตามพิธีราษฎร์ (Borgerlig vigsel) การสมรสเป็นได้ทั้งระหว่าง ชายกับหญิง ชายกับชาย และหญิงกับหญิง การสมรสระหว่างคู่สมรสที่มีเพศเดียวกัน เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๙ เป็นต้นมา ซึ่งก่อนหน้าจะทำได้เพียงการจดทะเบียนคู่ครองเท่านั้น (Registrerat partnerskap)

 

 

การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา (Sambo)

การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาโดยไม่มีการจดทะเบียนสมรส นับเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมากในสังคมปัจจุบันของสวีเดน จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและกฎหมาย การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาหมายถึง บุคคลสองคน ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกัน หรือคนละเพศ ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างถาวรแบบเป็นครอบครัวในลักษณะของสามีภรรยาโดยไม่ได้มีการสมรส ในกรณีแบบนี้ จะไม่มีเรื่องสินสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง

การเลี้ยงดูบุตร

การเลี้ยงดูบุตร

การเลี้ยงดูบุตร

รัฐบาลสวีเดนส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีเวลาอยู่กับบุตรจึงจัดให้ผู้ปกครองสามารถลาเลี้ยงดูบุตรโดย

  • ได้รับเงินชดเชยจำนวน 480 วัน
  • และสามารถขอลาดูแลบุตรที่ป่วยได้เป็นเวลา 120 วันต่อปี
  • นอกจากนี้ ยังจัดให้มีเบี้ยเลี้ยงค่าเลี้ยงดูบุตรสำหรับบุตรอายุต่ำกว่า 16 ปี เป็นเงิน 1,050 โครนาสวีเดนต่อคนต่อเดือน
  • และหากมีบุตรมากกว่าสองคนขึ้นไปรัฐบาลจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงค่าเลี้ยงดูพิเศษเพิ่มอีก

แจ้งเกิดบุตรในสวีเดน

สำหรับคำแนะนำการแจ้งเกิดบุตรในสวีเดน กรุณาอ่านเพิ่มเติมได้ในลิ้งค์นี้ค่ะ เป็นเว็บของสถานทูตไทยในสวีเดน : แจ้งเกิดบุตรในสวีเดน

สถานรับเลี้ยงเด็ก

 โรงเรียนเตรียมอนุบาล, สถานรับเลี้ยงเด็ก, ศูนย์กิจกรรม, สวีเดน ประเทศสวีเดน

โรงเรียนเตรียมอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์กิจกรรม

ประเภทของสถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐบาลจะขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก ผู้ปกครองที่มีสถานะเป็นนักเรียนหรือคนทำงานสามารถฝากบุตรอายุระหว่าง 1 -12 ปี ไว้ ณ โรงเรียนเตรียมอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์กิจกรรมได้ตามที่กฎหมายกำหนด สถานรับเลี้ยงเด็กมีประเภทต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนเตรียมอนุบาล (Förskolor) ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเทศบาลบางแห่งดำเนินงานโดยกลุ่มผู้ปกครอง (Föraldrakooperativa) หรือโดยกลุ่มพนักงานในลักษณะบริษัท (Personalkooperativa) ซึ่งต่างรับเงินสนับสนุนจากเทศบาล ผู้ปกครองจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่แตกต่างกันไปในแต่ละเทศบาล

 

ปัญหาครอบครัว

ศูนย์คุ้มครองสตรี, Kvinnojourerna

ศูนย์คุ้มครองสตรี – Kvinnojourerna

คู่สมรสสามารถเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวได้จากศูนย์ให้คำปรึกษาครอบครัว (Familjerådgivare) ซึ่งประจำอยู่ที่แผนกให้คำแนะนำทางด้านปัญหาครอบครัวในทุกๆ เทศบาล

การทำร้ายร่างกายเป็นความผิดทางกฎหมาย เช่นเดียวกันกับการทุบตีภรรยา สามีหรือบุตรของตน กฎหมายของสวีเดนมีบทลงโทษอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ทำการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน สตรีที่ถูกทำร้ายร่างกาย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้จาก ศูนย์คุ้มครองสตรี (Kvinnojourerna) เด็กและเยาวชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาจากนางพยาบาลประจำสถานศึกษาหรือ สถาบันคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Swedish Society for the Protection of Children’s Rights in the Community-BRIS)

การหย่า

การหย่า

การหย่า

ทะเบียนหย่าจะออกโดยศาลของแต่ละเขต โดยสามารถที่จะขอหย่าฝ่ายเดียวหรือร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็ได้ หากทั้งคู่มีบุตรอายุต่ำกว่า 16 ปีร่วมกันจะต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการจดทะเบียนหย่าอย่างต่ำ 6 เดือนถึง 1 ปี โดยผู้ปกครองจะตกลงกันเกี่ยวกับการแบ่งปันการเลี้ยงดูบุตร สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบุตรมีหน้าที่จะต้องชำระค่าเลี้ยงดู (Underhållsbidrag) จนกว่าบุตรจะอายุครบ 18 ปี หรือหากยังเรียนหนังสืออยู่ จนกว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออายุครบ 21 ปี

ข้อปฎิบัติหลังจากทีได้ จดทะเบียนสมรส หรือ จดทะเบียนหย่า ในประเทศสวีเดนแล้ว

หลังจากทีจดทะเบียนสมรสหรือหย่าในสวีเดนแล้ว ควรทำยังไงต่อ ลองอ่านเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ เป็นเว็บของสถานทูตไทยในสวีเดน : หลังจากจดทะเบียนสมรส หรือ หย่าในสวีเดน

การทำร้ายเด็กและเยาวชน

การทำร้ายเด็กและเยาวชน, Familjehem, Fosterhem

การทำร้ายเด็กและเยาวชน

การทำร้ายร่างกายเด็กและเยาวชนถือเป็นความผิดที่ร้ายแรง ดังนั้น บุคคลภายนอกที่พบเห็นการกระทำอันรุนแรงกับเด็ก ควรติดต่อไปยังโรงเรียน ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กหรือสถาบันที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ

ปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้น มีความรุนแรงค่อนข้างมาก อาทิ การล่วงเกินทางเพศ การทุบตีเด็ก หรือผู้ปกครองที่มีปัญหาติดสุราและสารเสพติด ในบางครั้งปัญหาโรคซึมเศร้า (Deprimerade) ที่เกิดกับผู้ปกครองอาจส่งผลกระทบต่อบุตรได้

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือกับเด็ก มีเจ้าหน้าที่ (Kontaktperson หรือ Kontaktfamilj) ให้คำปรึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ในครอบครัวให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่มีปัญหาค่อนข้างร้ายแรง เจ้าหน้าที่อาจจะต้องทำการแยกตัวเด็กออกจากผู้ปกครอง โดยการนำเด็กย้ายไปอยู่กับญาติ หรือ ครอบครัวที่รับดูแล (Familjehem) เป็นเวลาชั่วคราว

*** ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ***
…………………. เรียบเรียงโดย ไอแอมจอย ……………..

คู่มือคนไทยในสวีเดน, คนไทย, สวีเดน, คนไทยในสวีเดน

คู่มือคนไทยในสวีเดน

คู่มือคนไทยในสวีเดน จาก..สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

คู่มือคนไทยในสวีเดนฉบับนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการดำรงชีพ เพื่อช่วยให้คนไทยในสวีเดนได้มีพื้นฐานความรู้ และมีแนวทางนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จะเอื้ออำนวยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ในสวีเดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ อาทิ ด้านสุขภาพ สังคม การศึกษา ที่พักอาศัย การประกอบอาชีพและสิทธิทางกฎหมายว่าด้วยสถานภาพทางครอบครัว กฎหมายจราจร ระบบภาษี กฎระเบียบในการจ้างงานและสิทธิของลูกจ้าง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ค่ะ : คู่มือคนไทยในสวีเดน


คือ..เจ้าของเว็บขอหลบตัวไปตั้งหลักGrinก่อน เนื่องจากมีคำถามส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ตอบไม่ทัน อิอิ และขอขอบคุณเพื่อนๆในเว็บมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะที่ให้การตอบรับอย่างคับคั่งและอบอุ่น

..ตอบกันเองนะจ๊ะ..

Advertisement


Leave a reply

*

Click to Insert Smiley
SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette