สังคมสวีเดน

สังคมสวีเดน

สังคมสวีเดน

ครอบครัว

สังคม, สวีเดน, สังคมสวีเดน, การจดทะเบียนสมรส, ประเทศสวีเดน,การเลี้ยงดูบุตร, สถานรับเลี้ยงเด็ก, ปัญหาครอบครัว, การหย่า,การทำร้ายเด็กและเยาวชน

สังคมสวีเดน

ชาวสวีเดน ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นครอบครัวขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวชาวไทย เมื่อถึงโอกาสวันหยุดเทศกาลสำคัญ ต่างๆ เช่น เทศกาลคริสต์มาส อีสเตอร์ งานฉลองคล้ายวันเกิด มักมีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างหมู่ญาติพี่น้องเป็นประจำ

การสร้างครอบครัวหรือการเป็นคู่ครองในประเทศสวีเดนโดยเป็นที่ยอมรับของกฎหมายสามารถทำได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

  • การสมรส (Äktenskap)
  • การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา (Sambo)
  • และการจดทะเบียนคู่ครอง (Registreratpartnerskap)

ในปัจจุบัน มุมมองในเรื่องของการครองคู่เปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต คู่รักชาวสวีเดนส่วนใหญ่นิยมอาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้สมรสหรือที่เรียกว่า Sambor ซึ่งเป็นที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป จึงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมากในสังคมปัจจุบันของสวีเดนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและกฎหมาย

การสมรส

การจดทะเบียนสมรส, พิธีสมรส,แต่งงาน

การจดทะเบียนสมรส แต่งงาน

การสมรสในสวีเดน จะถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ก็ต่อเมื่อได้มีการเข้าพิธีสมรสตามพิธีศาสนา (Kyrklig vigsel) หรือตามพิธีราษฎร์ (Borgerlig vigsel) การสมรสเป็นได้ทั้งระหว่าง ชายกับหญิง ชายกับชาย และหญิงกับหญิง การสมรสระหว่างคู่สมรสที่มีเพศเดียวกัน เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๙ เป็นต้นมา ซึ่งก่อนหน้าจะทำได้เพียงการจดทะเบียนคู่ครองเท่านั้น (Registrerat partnerskap)

 

 

การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา (Sambo)

การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาโดยไม่มีการจดทะเบียนสมรส นับเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมากในสังคมปัจจุบันของสวีเดน จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและกฎหมาย การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาหมายถึง บุคคลสองคน ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกัน หรือคนละเพศ ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างถาวรแบบเป็นครอบครัวในลักษณะของสามีภรรยาโดยไม่ได้มีการสมรส ในกรณีแบบนี้ จะไม่มีเรื่องสินสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง

การเลี้ยงดูบุตร

การเลี้ยงดูบุตร

การเลี้ยงดูบุตร

รัฐบาลสวีเดนส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีเวลาอยู่กับบุตรจึงจัดให้ผู้ปกครองสามารถลาเลี้ยงดูบุตรโดย

  • ได้รับเงินชดเชยจำนวน 480 วัน
  • และสามารถขอลาดูแลบุตรที่ป่วยได้เป็นเวลา 120 วันต่อปี
  • นอกจากนี้ ยังจัดให้มีเบี้ยเลี้ยงค่าเลี้ยงดูบุตรสำหรับบุตรอายุต่ำกว่า 16 ปี เป็นเงิน 1,050 โครนาสวีเดนต่อคนต่อเดือน
  • และหากมีบุตรมากกว่าสองคนขึ้นไปรัฐบาลจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงค่าเลี้ยงดูพิเศษเพิ่มอีก

แจ้งเกิดบุตรในสวีเดน

สำหรับคำแนะนำการแจ้งเกิดบุตรในสวีเดน กรุณาอ่านเพิ่มเติมได้ในลิ้งค์นี้ค่ะ เป็นเว็บของสถานทูตไทยในสวีเดน : แจ้งเกิดบุตรในสวีเดน

สถานรับเลี้ยงเด็ก

 โรงเรียนเตรียมอนุบาล, สถานรับเลี้ยงเด็ก, ศูนย์กิจกรรม, สวีเดน ประเทศสวีเดน

โรงเรียนเตรียมอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์กิจกรรม

ประเภทของสถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐบาลจะขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก ผู้ปกครองที่มีสถานะเป็นนักเรียนหรือคนทำงานสามารถฝากบุตรอายุระหว่าง 1 -12 ปี ไว้ ณ โรงเรียนเตรียมอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์กิจกรรมได้ตามที่กฎหมายกำหนด สถานรับเลี้ยงเด็กมีประเภทต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนเตรียมอนุบาล (Förskolor) ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเทศบาลบางแห่งดำเนินงานโดยกลุ่มผู้ปกครอง (Föraldrakooperativa) หรือโดยกลุ่มพนักงานในลักษณะบริษัท (Personalkooperativa) ซึ่งต่างรับเงินสนับสนุนจากเทศบาล ผู้ปกครองจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่แตกต่างกันไปในแต่ละเทศบาล

 

ปัญหาครอบครัว

ศูนย์คุ้มครองสตรี, Kvinnojourerna

ศูนย์คุ้มครองสตรี – Kvinnojourerna

คู่สมรสสามารถเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวได้จากศูนย์ให้คำปรึกษาครอบครัว (Familjerådgivare) ซึ่งประจำอยู่ที่แผนกให้คำแนะนำทางด้านปัญหาครอบครัวในทุกๆ เทศบาล

การทำร้ายร่างกายเป็นความผิดทางกฎหมาย เช่นเดียวกันกับการทุบตีภรรยา สามีหรือบุตรของตน กฎหมายของสวีเดนมีบทลงโทษอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ทำการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน สตรีที่ถูกทำร้ายร่างกาย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้จาก ศูนย์คุ้มครองสตรี (Kvinnojourerna) เด็กและเยาวชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาจากนางพยาบาลประจำสถานศึกษาหรือ สถาบันคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Swedish Society for the Protection of Children’s Rights in the Community-BRIS)

การหย่า

การหย่า

การหย่า

ทะเบียนหย่าจะออกโดยศาลของแต่ละเขต โดยสามารถที่จะขอหย่าฝ่ายเดียวหรือร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็ได้ หากทั้งคู่มีบุตรอายุต่ำกว่า 16 ปีร่วมกันจะต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการจดทะเบียนหย่าอย่างต่ำ 6 เดือนถึง 1 ปี โดยผู้ปกครองจะตกลงกันเกี่ยวกับการแบ่งปันการเลี้ยงดูบุตร สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบุตรมีหน้าที่จะต้องชำระค่าเลี้ยงดู (Underhållsbidrag) จนกว่าบุตรจะอายุครบ 18 ปี หรือหากยังเรียนหนังสืออยู่ จนกว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออายุครบ 21 ปี

ข้อปฎิบัติหลังจากทีได้ จดทะเบียนสมรส หรือ จดทะเบียนหย่า ในประเทศสวีเดนแล้ว

หลังจากทีจดทะเบียนสมรสหรือหย่าในสวีเดนแล้ว ควรทำยังไงต่อ ลองอ่านเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ เป็นเว็บของสถานทูตไทยในสวีเดน : หลังจากจดทะเบียนสมรส หรือ หย่าในสวีเดน

การทำร้ายเด็กและเยาวชน

การทำร้ายเด็กและเยาวชน, Familjehem, Fosterhem

การทำร้ายเด็กและเยาวชน

การทำร้ายร่างกายเด็กและเยาวชนถือเป็นความผิดที่ร้ายแรง ดังนั้น บุคคลภายนอกที่พบเห็นการกระทำอันรุนแรงกับเด็ก ควรติดต่อไปยังโรงเรียน ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กหรือสถาบันที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ

ปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้น มีความรุนแรงค่อนข้างมาก อาทิ การล่วงเกินทางเพศ การทุบตีเด็ก หรือผู้ปกครองที่มีปัญหาติดสุราและสารเสพติด ในบางครั้งปัญหาโรคซึมเศร้า (Deprimerade) ที่เกิดกับผู้ปกครองอาจส่งผลกระทบต่อบุตรได้

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือกับเด็ก มีเจ้าหน้าที่ (Kontaktperson หรือ Kontaktfamilj) ให้คำปรึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ในครอบครัวให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่มีปัญหาค่อนข้างร้ายแรง เจ้าหน้าที่อาจจะต้องทำการแยกตัวเด็กออกจากผู้ปกครอง โดยการนำเด็กย้ายไปอยู่กับญาติ หรือ ครอบครัวที่รับดูแล (Familjehem) เป็นเวลาชั่วคราว

*** ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ***
…………………. เรียบเรียงโดย ไอแอมจอย ……………..

คู่มือคนไทยในสวีเดน, คนไทย, สวีเดน, คนไทยในสวีเดน

คู่มือคนไทยในสวีเดน

คู่มือคนไทยในสวีเดน จาก..สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

คู่มือคนไทยในสวีเดนฉบับนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการดำรงชีพ เพื่อช่วยให้คนไทยในสวีเดนได้มีพื้นฐานความรู้ และมีแนวทางนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จะเอื้ออำนวยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ในสวีเดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ อาทิ ด้านสุขภาพ สังคม การศึกษา ที่พักอาศัย การประกอบอาชีพและสิทธิทางกฎหมายว่าด้วยสถานภาพทางครอบครัว กฎหมายจราจร ระบบภาษี กฎระเบียบในการจ้างงานและสิทธิของลูกจ้าง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ค่ะ : คู่มือคนไทยในสวีเดน


คือ..เจ้าของเว็บขอหลบตัวไปตั้งหลักGrinก่อน เนื่องจากมีคำถามส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ตอบไม่ทัน อิอิ และขอขอบคุณเพื่อนๆในเว็บมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะที่ให้การตอบรับอย่างคับคั่งและอบอุ่น

..ตอบกันเองนะจ๊ะ..


151 comments on “สังคมสวีเดน

  1. ขนม

    สวัสดีค่ะ. หนูมาวีซ่าท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2016. หนูทำวีซ่าอยู่อาศัยสวีเดน2ปี เดือนเมษายน 2016 แต่ยังไม่ได้ค่ะ. แต่พอมาแล้วตั้งครรภ์ เลยไปทำวีซ่าอยู่อาศัยที่ฟินแลนด์.ได้วีซ่า5ปี ในเดือนพฤศจิกายน2016. และตอนนี้ก็ยังรอวีซ่าอยู่อาศัยของสวีเดนอยู่. หนูมีปัญหากับแฟนบ่อยๆค่ะ แฟนชอบไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์. หนูไม่มีคนรู้จักที่นี่เลย. บางคืนต้องไปนั่งที่สถานีรถบัสทั้งที่อากาศหนาวมากๆ และตั้งท้องด้วย. แฟนไล่ออกจากบ้านบ่อยมากๆค่ะ มีปัญหากันบ่อยๆ เขาชอบทำร้ายร่างกาย และเกรงว่าเขาจะทำร้ายลูกด้วยค่ะ ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้7เดือนแล้วค่ะ แต่แฟนก็ยังไม่เลิกไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์. ไล่แบบลากเราออกไปนะคะ หนูอยู่คิรูน่าค่ะ. อยากทราบว่าเราต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้าง. ถ้าอยากออกไปอยู่เองโดยไม่พึ่งสามี จะได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้าง เพราะหนูไม่มีเงิน ไม่มีญาติ และไม่รู้จักใครที่นี่. และก็ใกล้คลอดแล้วด้วยค่ะ. หนูไม่รู้ว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือเท่าไร และจะได้จากสวีเดนหรือ ฟินแลนด์. เพราะหนูกลัวการเริ่มใหม่ และถ้าออกไปคือไม่มีเงิน ไม่มีอะไรติดตัวเลยค่ะ. ปล. แฟนเป็นลูกครึ่งสวีเดนฟินแลนด์ค่ะ. แต่เกิด อาศัย และทำงานที่สวีเดนตลอด. หนูจดทะเบียนสมรสกับแฟนค่ะ. ขอบคุณค่ะ

      1. Patty Pudas

        เธอชื่อไรอ่ะ ตอนนี้เป็นไงบ้าง เราก็เพิ่งมาอยู่นะ แต่เราอยู่คังโหงด ขับรถไปคิรูนีาประมาณ 2 ชม มีไรก็คุยกันได้นะ line id pattypudas

  2. แคท

    ถ้าจดทะเบียนสมรสกับชายสวีเดนและเขามีลูก3คนกับภรรยายเก่า(เสียแล้ว)แต่กับเราไม่มีถ้าเขาเกิดเสียชีวิตเราจะได้อะไรบ้างไหมคะเพราะตอนจดทะเบียนก็ไม่ได้มีสินสมรสอะไร

  3. Luna

    สวัสดีค่ะ กำลังจะจดทะเบียนกับชาวสวีเดนที่ไทย คู่หมั้นถูกส่งมาทำงานที่ไทย 2 ปีกว่าและต้นปีหน้าต้องกลับไปสวีเดนค่ะ ตัวดิชั้นก็ต้องย้ายตามไปด้วย ไม่ทราบว่าต้องขอวีซ่าประเภทไหนที่จะไปได้ต้นปีหน้าคะ และหลังจากแต่งงานแล้วไม่เปลี่ยนนามสกุลจะมีผลเสียอะไรที่สวีเดนมั้ยคะ

    ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  4. น้องตัวเล็ก

    อยากถามว่าถ้าแฟนเรียนอยู่แล้วเราอยู่อีกประเทศในeuแต่เรามีพาสไทยส่วนแฟนพาสสวีเดนพอจะทีโอกาศขอมาอยู่ในสวีเดนเลยได้มั้ย?

  5. ปู

    สวัสดีค่ะ
    อยากสอบถามเรื่องวีซ่าและสัญชาติค่ะ เรื่องงงหน่อยนะคะ
    คือดิฉันแต่งงานและมีลูกกับชาวสวีเดนมา 7 ปี แต่อยุ่สวีเดนเกือบสามปี แล้วย้ายกลับมาอยุ่ไทย ช่วงย้ายมาไทยยังไม่ได้ทำสัญชาติสวีดิชนะคะ แต่ดิฉันมีวีซ่า PUT 5 ปี แต่มีปัญหาและหย่ากันขณะที่อยุ่ไทย สามีจะกลับไปอยู่สวีเดนปลายปี ดิฉันอยากให้ลูกไปอยู่กับสามี แต่ถ้าดิฉันไปเยี่ยมที่สวีเดนปีละครั้ง ครั้งละประมาณหนึ่งเดือน ดิฉันจะถูกตัดวีซ่า PUT หรือป่าวคะ แล้วถ้าถูกตัด แต่วันนึงอยากกลับไปอยุ่สวีเดน สามารถทำวีซ่าและขอสัญชาติตามลูกได้มั้ยคะ
    ขอบคุณมากค่ะ

  6. ต้อง

    หวัดดีคะพี่จอย จำน้องต้องได้ไมคะ เข้ามาอัพเดท คะ น้องขอวีซ่าไป สวีเดน 2ปี ทางนี้รอ เข้า5เดือนแล้วคะเงียบ แต่แฟนน้องได้โทรไปเซ็คที่สวีเดนเขา บอกว่าเอกสารไม่มีปัญหา ให้รอ คือ น้องผ่านยังคะ

    พี่จอย น้องคิดถึงแฟนมาก เขาพึ่งบินกลับไป18/1/58คะ

    1. ไอแอมจอย

      จำได้จ้า พี่เข้าใจความรู้สึกว่าความคิดถึงมันทรมานขนาดไหน เป็นการดีที่เราได้ยินข่าวคราวของน้องต้องและดีใจด้วยจ้าที่เอกสารไม่มีปัญหาอะไร วันเวลาผ่านไปเร็วนะคะแป๊บๆห้าเดือนแล้ว พี่คิดว่าทางมีเกรชั่นเค้าคงยุ่งกับเรื่องผู้อพยพชุดใหม่ที่จะเข้ามาสวีเดนในปีนี้ จากที่พี่ได้ติดตามข่าวคาดการณ์ว่าปีนี้จำนวนผู้อพยพลี้ภัยขอเข้ามาสวีเดนเยอะมาก มากกว่าปีก่อนๆ แต่ถึงอย่างไรในเว็บก็ยังเขียนระยะเวลารอวีซ่าไว้เหมือนเดิม คือ

      ระยะเวลารอวีซ่ายูที

      • ถ้ายื่นขอวีซ่ายูที แบบออนไลน์ ใช้ระยะเวลาพิจารณา 14 เดือน
      • ถ้ายื่นขอวีซ่ายูที แบบยื่นด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาพิจารณา 18 เดือน

      If you are applying for the first time

      When you apply for the first time, the waiting times for a decision are approximately:

      14 months if you apply online
      18 months if you submit a paper application.

      ขอแนะนำว่า..ถ้าชอบสักพักอาจจะให้แฟนน้องต้องช่วยโทรตามเรื่องให้อีก

      ขอให้น้องต้องโชคดีได้วีซ่าเร็วๆนี้ ขอเป็นกำลังให้ สู้ๆและเชื่อว่าเพื่อนๆในเว็บก็คงแอบลุ้นและเป็นกำลังใจให้อยู่ เรารอฟังข่าวคราวอยู่นะคะBye

  7. MAX

    สวัสดีครับ คุณจอย ผมถามนิดหนึ่งครับ ผมเพิ่งได้ วีซ่า ถาวร PUT Visa มาเมื่อเดือนตุลาคมครับ แต่เคสของผมเป็นเคสแต่งงาน แล้วคนรับรองผม พอดีเขาอยู่กับ รัฐบาลมาหลายปีแล้วครับ ประเด็นคือว่า ทุกวันนี้ ทำงานได้เท่าไหร่ รัฐบาลก็หักเงินหมด เพราะ เขาจะให้เงินช่วยเหลือแต่ละเดือนเท่ากันหมดครับ แบบพออยู่พอกินครับ ถ้าทำงานเยอะ เงินส่วนที่เกินมาก็ต้องเก็บไว้ใช้เดือนหน้า ลำบากครับ ไม่มีเงินใช้จ่าย เงินสำรอง เหนื่อยและท้อ ครับ เคยคุยกับแฟน แต่ แฟนเขาบอกว่า เขาไม่อยากออกจาก Social ครับ ก็เข้าใจเข้าครับ ผู้หญิง ตัวคนเดียว เขามีลูกติด 1 คนด้วยครับ
    แต่เราก็เปิดใจคุยกันนะครับ ว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอก เพื่อน ๆ อยากไปเที่ยว อยากกลับเมืองไทยก็ไม่ได้ไป เงินก็ห้ามมีเก็บ เขาเช็คได้หมด แต่พูดไปก็ไม่เข้าใจกันครับ เป้าหมายในชีวิตมันคนละอย่างกันครับ ก็เลยสรุปว่า คงไปด้วยกันไม่ได้ แต่เขาก็จะยอมหย่าให้ผมโดยดีน่ะครับ แต่ผมยังสงสัยนิดหนึ่งว่า

    1. กรณีถ้าหย่าแล้ว ผมยังสามารถ อยู่สวีเดนต่อได้ไหมครับ เพราะ ทาง อิมเมเกรชั่น เขาสามารถยกเลิก วีซ่า ถาวร เราได้ไหมครับ เพราะ พึ่งได้ วีซ่าถาวรไปไม่เท่าไหร่แต่ก็จะหย่าแล้ว
    2. ถ้าไม่หย่ามันมีทางเลือกอื่นทีดีกว่านี้ไหมครับ เพราะบอกตรง ๆ ใช้ชีวิตแบบนี้มันลำบากมากครับ ทำงานได้เท่าไหร่ รัฐบาลก็หักไปหมด เงินก็ไม่มีเก็บ อยากไปพักผ่อนก็ไม่ได้ไปครับ Cry Cry

    ขอบคุณมากน่ะครับ

    1. ไอแอมจอย

      สวัสดีค่ะ คุณ MAX ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ เรื่องของคุณ MAX ดิฉันนำไปคิดหลายวันเลยค่ะว่าจะทำไงดีและรู้สึกเข้าใจทั้งสองฝ่าย กลุ้มใจแทนจะทำยังไงดีล่ะ พอได้อ่านเรื่องราวพอจะนึกภาพออกว่ามันลำบาก เหนื่อยและท้อจริงๆ ชีวิตคนเราไม่ใช่แค่กินข้าวอย่างเดียวก็ต้องมีปัจจัยอื่นด้วย

      ใจจริงแล้วดิฉันไม่อยากให้หย่ากันเลยค่ะ ลองหาทางดูอีกสักพักก็ยังดี แต่ถ้าจะหย่าจริงๆคิดว่าควรรอให้พ้นหน้าหนาวไปก่อน ข้างนอกตอนนี้หนาวมากนะคะ เพราะดูจากรูปการณ์แล้วหากมีการหย่าฝ่ายหญิงน่าจะเป็นฝ่ายได้ที่พักไปเพราะมีลูกต้องดูแล เราคงจะเป็นฝ่ายที่จะต้องออกไปเผชิญชีวิตข้างนอก

      ในการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นและจากประสบการณ์ที่พบเห็น ถ้าชอบคุณ MAX ก็อาจจะนำไปประยุกต์ใช้งานอีกทีตามความเหมาะสม ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

      ถาม : ผมเพิ่งได้ วีซ่า ถาวร PUT Visa มาเมื่อเดือนตุลาคมครับ
      ตอบ : Yes แจ๋ว

      ถาม : แต่เคสของผมเป็นเคสแต่งงาน แล้วคนรับรองผม
      ตอบ : หลังจากได้วีซ่า PUT เป็นอิสระแล้วค่ะ สามารถอยู่สวีเดนได้ต่อไปโดยไม่ขึ้นกับผู้รับรอง

      ถาม : อยากไปเที่ยว อยากกลับเมืองไทยก็ไม่ได้ไป เงินก็ห้ามมีเก็บ เขาเช็คได้หมด
      ตอบ : ที่ทำงานดูยุ่งยากนะคะ ถ้าเจอแบบนี้ก็อึดอัดใจมากเลย

      คือ..พอจะเป็นไปได้มั๊ยคะถ้าเราจะใช้วิธีซิกแซกนิดหน่อย เพื่อให้เค้าเห็นว่าเงินในบุ๊คที่สวีเดนเรามีแค่ใช้ไปวันๆ ถ้าชอบนะคะก็อาจจะโอนเงินบางส่วนเข้าไปไว้ในยัญชีธนาคารที่ไทย อย่างเช่น พอเงินเดือนออกเราก็โอนเข้าบุคไทยไปบางส่วนเลย(เวลาจะใช้ตังค์ก็ใช้บัตรเอทีเอ็มไทยกดออกมาแต่ก็ต้องยอมเสียค่าธรรมเนียมในการกดบางส่วน) และจะดูไม่แปลกไม่ผิดสังเกตุอะไรเพราะปกติคนไทยก็มักจะโอนเงินไปไทยบ่อยๆเพื่อส่งเงินให้ทางบ้านที่ไทย หรืออีกวิธีนึงถอนเงินบางส่วนมาเก็บไว้ในตู้เซฟในบ้าน สะสมไว้สำหรับไปเที่ยวหรือไปเมืองไทย ฯลฯ

      ขอ ป.ล. นิดนึงค่ะ สำหรับเรื่องการเดินทางไปเมืองไทยAirplane อาจจะพอมีทางที่ช่วยประหยัดได้บ้าง โดยอาจจะซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าประมาณครึ่งปีก็ราคาจะถูกกว่ามากเลยค่ะ บางทีดิฉันเคยเจอลดเกือบครึ่งราคาเลยค่ะ

      ถาม : แต่พูดไปก็ไม่เข้าใจกันครับ เป้าหมายในชีวิตมันคนละอย่างกันครับ ก็เลยสรุปว่า คงไปด้วยกันไม่ได้
      ตอบ : ใจจริงแล้วไม่อยากให้หย่ากันเลยค่ะ พอแยกทางกันแต่ละคนก็จะต้องพลัดพรากจากกัน ความคิดถึงมันทรมาน

      ถาม : แต่เขาก็จะยอมหย่าให้ผมโดยดีน่ะครับ
      ตอบ : กรณีที่ไม่มีลูกถ้าทั้งสองคนตกลงว่าจะหย่ากัน สามารถหย่าได้โดยทันที

      ถาม : กรณีถ้าหย่าแล้ว ผมยังสามารถ อยู่สวีเดนต่อได้ไหมครับ เพราะ ทาง อิมเมเกรชั่น เขาสามารถยกเลิก วีซ่า ถาวร เราได้ไหมครับ เพราะ พึ่งได้ วีซ่าถาวรไปไม่เท่าไหร่แต่ก็จะหย่าแล้ว
      ตอบ : ..เป็นไท..แล้วค่ะ ขอตอบจากที่เห็นมา กรณีที่มีการหย่าหลังจากได้วีซ่าถาวร (วีซ่า PUT)
      มิเกรชั่นเขาจะไม่มายกเลิกวีซ่าถาวร (วีซ่า PUT) ของเราค่ะ

      ขอเล่าจากที่เห็นซึ่งเคยเกิดขึ้นกับคนรอบข้าง คือ คนนึงเป็นผู้หญิงFemale Fighter ไม่ได้ทำงาน อาศัยอยู่เมือง Lund หลังจากที่ได้ วีซ่า PUT ก็ได้หย่ากับสามี เค้าเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ติดต่อโซเชียล ทางโซเชียลก็หาที่พักให้ใหม่เป็นแฟลตขนาดเล็ก และสามี(กรณีที่สามีทำงาน)ก็จะต้องรับผิดขอบสงเสียเลี้ยงดูภรรยาเก่าคนนี้ โดยโอนเงิินบางส่วนไปให้นทางโซเชียลในแต่ละเดือน และโซเชียลก็จะนำเงินนี้ไปให้ภรรยาเก่าคนนี้ในแต่ละเดือน (แต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าแตละเมืองเค้าทำเหมือนกันหรือเปล่า)

      และขอเล่าอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ชายMale Fighter ไม่ได้ทำงาน อาศัยอยู่เมือง Malmö หลังจากที่พึ่งได้วีซ่า PUT ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งทำให้ต้องหย่ากับภรรยา ทั้งคู่ไม่มีลูกด้วยกันจะหย่าและเลิกได้ทันที จากนั้นเค้าได้ไปติดต่อโซเชียล ปรากฎว่าเค้าก็ได้แฟลตเหมือนกัน ตอนแรกดิฉันคิดว่าโซเชียลจะช่วยเฉพาะผู้หญิง จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะ ผู้ชายก็ได้สิทธิ์ช่วยเหลือเช่นกัน จากนั้นเค้าก็ได้ย้ายไปอยู่ที่พักใหม่ที่โซเชียลจัดให้ พร้อมทั้งโซเชียลออกค่าขนย้ายของให้ทั้งหมดด้วย

      ถาม : ถ้าไม่หย่ามันมีทางเลือกอื่นทีดีกว่านี้ไหมครับ เพราะบอกตรง ๆ ใช้ชีวิตแบบนี้มันลำบากมากครับ ทำงานได้เท่าไหร่ รัฐบาลก็หักไปหมด เงินก็ไม่มีเก็บ อยากไปพักผ่อนก็ไม่ได้ไปครับ
      ตอบ : ดิฉันเข้าใจความรู้สึกค่ะ ตอนนี้ยังนึกไม่ออกค่ะว่าจะทำยังไงดี กลุ้มใจแทน

      ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะและเชื่อว่าเพื่อนๆในเว็บก็คอยเป็นกำลังใจให้อยู่เช่นกัน โชคดีค่ะ เรารอฟังข่าวคราวอยู่นะคะ Bye

      1. MAX

        ขอบคุณมากครับคุณจอยผมเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งน่ะครับ กรณีถ้าเราทำงานหรือมีรายได้มาจากที่ใดเราต้องแจ้งเขาครับทุกสิ้นเดือนเราต้องกรอกเอกสารส่งเขาทุกเดือนครับ เรื่องซิกแซกเป็นไปได้ยากมากเลยครับ และการที่อยู่กับรัฐบาลจริงๆเขาห้ามกลับไทยด้วยน่ะครับแฟนเคยบอกว่ากลับได้แต่เดือนนั้นเขาจะไม่จ่ายเงินช่วยเหลือครับ

        ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆครับ

        1. ไอแอมจอย

          สวัสดีค่ะ คุณ MAX ไม่เป็นไรค่ะ รู้สึกกลุ้มใจและอึดอัดแทน ที่ทำงานดูแลยุ่งยากมากเลยค่ะ ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในเว็บที่กำลังหาข้อมูลอยู่พอดี

          ขอให้คุณ MAX โชคดีในทุกๆเรื่องและได้พบกับทางออกที่ดีที่สุด ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ เรารอฟังข่าวคราวอยู่นะคะ Bye

  8. Rungnapa khonphudsa

    สวัสดีค่ะ หนูอายุ18ย่าง19 คือหนูอยากขอคำแนะนำค่ะ หนูทำวีซ่าครั้งแรกไปท่องเที่ยวแต่ทำไม่ผ่านมาสองครั้งแล้ว แต่คราวนี้หนูจะลองไปขออีกครั้งโดยให้เพื่อนพี่สาวเพื่อนผู้ชาย ยื่นเรื่องทำให้โดยเหมือนเราเป็นกัน ถ้าหนูไปขอแบบนี้มันจะสามารถทำได้หรือผ่านไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

    1. ไอแอมจอย

      สวัสดีค่ะ หนู Rungnapa ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ถ้าอายุ 18 ขอเรียกตัวเองว่าเป็นน้าแล้วกันนะคะคงไม่ว่าไร (เอ๊ะๆ..หรือว่าเป็นป้าไปแล้ว อิอิGrin) น้าจอยคิดว่าถ้าเคยยื่นวีซ่าแล้วไม่ผ่าน ในการยื่นขอครั้งต่อไปก็จะค่อนข้างยากหน่อย แต่ตราบใดที่ยังไม่โดนแบล็กลิสต์(blacklist)ก็ยังมีโอกาสเสมอ วิธีแก้คือ.. ก่อนอื่นเราก็จะมาดูสาเหตุก่อนค่ะว่าตอนที่วีซ่าไม่ผ่านในสองครั้งนั้นเป็นเพราะอะไร เราก็หาทางแก้ตรงจุดนั้นก่อน

      ก่อนตอบคำถามขอถามนิดนึงค่ะว่า.. วีซ่าท่องที่ยวที่เคยขอไปเป็นวีซ่าประเภทไหนค่ะ ท่องเที่ยวแบบไปเที่ยวเอง เยี่ยมเพื่อน ญาติพี่น้องหรือเยี่ยมแฟน? แล้วถ้ายื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวรอบถัดเราจะไปเพื่ออะไรคะ?

      ยินดีต้อนรับคำถามค่ะ Bye

  9. วิไลลักษณ์

    สวัสดีค่า
    ชื่อวิไลค่า มาอยู่ที่ มัลโมตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์2014 แต่ไม่มีเพื่อนเลยค่า
    อยากมีเพื่อนคนไทยค่ะ
    ตอนนี้เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ค่า ใครว่างๆทักมาได้นะค่ะ

    1. ไอแอมจอย

      สวัสดีค่ะ คุณวิไล ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ

Leave a reply

*

Click to Insert Smiley
SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette