สังคมสวีเดน

สังคมสวีเดน

สังคมสวีเดน

ครอบครัว

สังคม, สวีเดน, สังคมสวีเดน, การจดทะเบียนสมรส, ประเทศสวีเดน,การเลี้ยงดูบุตร, สถานรับเลี้ยงเด็ก, ปัญหาครอบครัว, การหย่า,การทำร้ายเด็กและเยาวชน

สังคมสวีเดน

ชาวสวีเดน ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นครอบครัวขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวชาวไทย เมื่อถึงโอกาสวันหยุดเทศกาลสำคัญ ต่างๆ เช่น เทศกาลคริสต์มาส อีสเตอร์ งานฉลองคล้ายวันเกิด มักมีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างหมู่ญาติพี่น้องเป็นประจำ

การสร้างครอบครัวหรือการเป็นคู่ครองในประเทศสวีเดนโดยเป็นที่ยอมรับของกฎหมายสามารถทำได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

 • การสมรส (Äktenskap)
 • การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา (Sambo)
 • และการจดทะเบียนคู่ครอง (Registreratpartnerskap)

ในปัจจุบัน มุมมองในเรื่องของการครองคู่เปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต คู่รักชาวสวีเดนส่วนใหญ่นิยมอาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้สมรสหรือที่เรียกว่า Sambor ซึ่งเป็นที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป จึงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมากในสังคมปัจจุบันของสวีเดนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและกฎหมาย

การสมรส

การจดทะเบียนสมรส, พิธีสมรส,แต่งงาน

การจดทะเบียนสมรส แต่งงาน

การสมรสในสวีเดน จะถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ก็ต่อเมื่อได้มีการเข้าพิธีสมรสตามพิธีศาสนา (Kyrklig vigsel) หรือตามพิธีราษฎร์ (Borgerlig vigsel) การสมรสเป็นได้ทั้งระหว่าง ชายกับหญิง ชายกับชาย และหญิงกับหญิง การสมรสระหว่างคู่สมรสที่มีเพศเดียวกัน เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๙ เป็นต้นมา ซึ่งก่อนหน้าจะทำได้เพียงการจดทะเบียนคู่ครองเท่านั้น (Registrerat partnerskap)

 

 

การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา (Sambo)

การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาโดยไม่มีการจดทะเบียนสมรส นับเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมากในสังคมปัจจุบันของสวีเดน จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและกฎหมาย การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาหมายถึง บุคคลสองคน ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกัน หรือคนละเพศ ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างถาวรแบบเป็นครอบครัวในลักษณะของสามีภรรยาโดยไม่ได้มีการสมรส ในกรณีแบบนี้ จะไม่มีเรื่องสินสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง

การเลี้ยงดูบุตร

การเลี้ยงดูบุตร

การเลี้ยงดูบุตร

รัฐบาลสวีเดนส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีเวลาอยู่กับบุตรจึงจัดให้ผู้ปกครองสามารถลาเลี้ยงดูบุตรโดย

 • ได้รับเงินชดเชยจำนวน 480 วัน
 • และสามารถขอลาดูแลบุตรที่ป่วยได้เป็นเวลา 120 วันต่อปี
 • นอกจากนี้ ยังจัดให้มีเบี้ยเลี้ยงค่าเลี้ยงดูบุตรสำหรับบุตรอายุต่ำกว่า 16 ปี เป็นเงิน 1,050 โครนาสวีเดนต่อคนต่อเดือน
 • และหากมีบุตรมากกว่าสองคนขึ้นไปรัฐบาลจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงค่าเลี้ยงดูพิเศษเพิ่มอีก

แจ้งเกิดบุตรในสวีเดน

สำหรับคำแนะนำการแจ้งเกิดบุตรในสวีเดน กรุณาอ่านเพิ่มเติมได้ในลิ้งค์นี้ค่ะ เป็นเว็บของสถานทูตไทยในสวีเดน : แจ้งเกิดบุตรในสวีเดน

สถานรับเลี้ยงเด็ก

 โรงเรียนเตรียมอนุบาล, สถานรับเลี้ยงเด็ก, ศูนย์กิจกรรม, สวีเดน ประเทศสวีเดน

โรงเรียนเตรียมอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์กิจกรรม

ประเภทของสถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐบาลจะขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก ผู้ปกครองที่มีสถานะเป็นนักเรียนหรือคนทำงานสามารถฝากบุตรอายุระหว่าง 1 -12 ปี ไว้ ณ โรงเรียนเตรียมอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์กิจกรรมได้ตามที่กฎหมายกำหนด สถานรับเลี้ยงเด็กมีประเภทต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนเตรียมอนุบาล (Förskolor) ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเทศบาลบางแห่งดำเนินงานโดยกลุ่มผู้ปกครอง (Föraldrakooperativa) หรือโดยกลุ่มพนักงานในลักษณะบริษัท (Personalkooperativa) ซึ่งต่างรับเงินสนับสนุนจากเทศบาล ผู้ปกครองจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่แตกต่างกันไปในแต่ละเทศบาล

 

ปัญหาครอบครัว

ศูนย์คุ้มครองสตรี, Kvinnojourerna

ศูนย์คุ้มครองสตรี – Kvinnojourerna

คู่สมรสสามารถเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวได้จากศูนย์ให้คำปรึกษาครอบครัว (Familjerådgivare) ซึ่งประจำอยู่ที่แผนกให้คำแนะนำทางด้านปัญหาครอบครัวในทุกๆ เทศบาล

การทำร้ายร่างกายเป็นความผิดทางกฎหมาย เช่นเดียวกันกับการทุบตีภรรยา สามีหรือบุตรของตน กฎหมายของสวีเดนมีบทลงโทษอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ทำการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน สตรีที่ถูกทำร้ายร่างกาย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้จาก ศูนย์คุ้มครองสตรี (Kvinnojourerna) เด็กและเยาวชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาจากนางพยาบาลประจำสถานศึกษาหรือ สถาบันคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Swedish Society for the Protection of Children’s Rights in the Community-BRIS)

การหย่า

การหย่า

การหย่า

ทะเบียนหย่าจะออกโดยศาลของแต่ละเขต โดยสามารถที่จะขอหย่าฝ่ายเดียวหรือร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็ได้ หากทั้งคู่มีบุตรอายุต่ำกว่า 16 ปีร่วมกันจะต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการจดทะเบียนหย่าอย่างต่ำ 6 เดือนถึง 1 ปี โดยผู้ปกครองจะตกลงกันเกี่ยวกับการแบ่งปันการเลี้ยงดูบุตร สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบุตรมีหน้าที่จะต้องชำระค่าเลี้ยงดู (Underhållsbidrag) จนกว่าบุตรจะอายุครบ 18 ปี หรือหากยังเรียนหนังสืออยู่ จนกว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออายุครบ 21 ปี

ข้อปฎิบัติหลังจากทีได้ จดทะเบียนสมรส หรือ จดทะเบียนหย่า ในประเทศสวีเดนแล้ว

หลังจากทีจดทะเบียนสมรสหรือหย่าในสวีเดนแล้ว ควรทำยังไงต่อ ลองอ่านเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ เป็นเว็บของสถานทูตไทยในสวีเดน : หลังจากจดทะเบียนสมรส หรือ หย่าในสวีเดน

การทำร้ายเด็กและเยาวชน

การทำร้ายเด็กและเยาวชน, Familjehem, Fosterhem

การทำร้ายเด็กและเยาวชน

การทำร้ายร่างกายเด็กและเยาวชนถือเป็นความผิดที่ร้ายแรง ดังนั้น บุคคลภายนอกที่พบเห็นการกระทำอันรุนแรงกับเด็ก ควรติดต่อไปยังโรงเรียน ศูนย์สุขภาพสำหรับเด็กหรือสถาบันที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ

ปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้น มีความรุนแรงค่อนข้างมาก อาทิ การล่วงเกินทางเพศ การทุบตีเด็ก หรือผู้ปกครองที่มีปัญหาติดสุราและสารเสพติด ในบางครั้งปัญหาโรคซึมเศร้า (Deprimerade) ที่เกิดกับผู้ปกครองอาจส่งผลกระทบต่อบุตรได้

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือกับเด็ก มีเจ้าหน้าที่ (Kontaktperson หรือ Kontaktfamilj) ให้คำปรึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ในครอบครัวให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่มีปัญหาค่อนข้างร้ายแรง เจ้าหน้าที่อาจจะต้องทำการแยกตัวเด็กออกจากผู้ปกครอง โดยการนำเด็กย้ายไปอยู่กับญาติ หรือ ครอบครัวที่รับดูแล (Familjehem) เป็นเวลาชั่วคราว

*** ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ***
…………………. เรียบเรียงโดย ไอแอมจอย ……………..

คู่มือคนไทยในสวีเดน, คนไทย, สวีเดน, คนไทยในสวีเดน

คู่มือคนไทยในสวีเดน

คู่มือคนไทยในสวีเดน จาก..สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

คู่มือคนไทยในสวีเดนฉบับนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการดำรงชีพ เพื่อช่วยให้คนไทยในสวีเดนได้มีพื้นฐานความรู้ และมีแนวทางนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จะเอื้ออำนวยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ในสวีเดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ อาทิ ด้านสุขภาพ สังคม การศึกษา ที่พักอาศัย การประกอบอาชีพและสิทธิทางกฎหมายว่าด้วยสถานภาพทางครอบครัว กฎหมายจราจร ระบบภาษี กฎระเบียบในการจ้างงานและสิทธิของลูกจ้าง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ค่ะ : คู่มือคนไทยในสวีเดน


คือ..เจ้าของเว็บขอหลบตัวไปตั้งหลักGrinก่อน เนื่องจากมีคำถามส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ตอบไม่ทัน อิอิ และขอขอบคุณเพื่อนๆในเว็บมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะที่ให้การตอบรับอย่างคับคั่งและอบอุ่น

..ตอบกันเองนะจ๊ะ..

Advertisement


151 comments on “สังคมสวีเดน

 1. ต้อง

  พี่จอยมีอีกข้อคะ ถ้าเรามีภาระหนี้สินในไทย เวลา ขอวีซ่า เขาตรวจเซ็คด้วยไมคะ ขอบคุณคะ

  1. ไอแอมจอย

   ตอบตามที่พี่เห็นนะ ไม่มีวิชาการมาเกี่ยวข้อง คือพี่เคิดว่า..เค้าไม่น่าจะมาตรวจเช็คอะไร เพราะพี่ก็เห็นคนที่เป็นหนี้หลายคนก็เดินป้วนเปียนGrinไปมาอยู่สวีเดน แต่จากที่พี่ได้ยินมา(แค่ได้ยินนะ อิอิ) คือ ที่จะมีปัญหาก็น่าจะเป็นหนี้ที่ยืมกู้เงินเรียนจากรัฐบาล อย่างเช่น ตอนเรียนมหาลัยได้กู้เงินรัฐบาลไว้ ถ้าแบบนี้ก็ต้องใช้หนี้ให้หมดก่อนถึงย้ายไปอยู่ต่างประเทศได้จ้า แต่ถ้าแค่ไปเที่ยวก็ไม่เป็นไร

 2. ต้อง

  สวัสดีคะพี่จอย คนสวย จำได้ป่าว รบกวนอีกละ คือ ว่า ต้องการให้พี่จอยเรียงลำดับขั้นตอนการส่งเอกสารวีซ่า 2ปีคะ ถ้าเราไปส่งเองที่สถานฑูลคะ รบกวนด้วยนะคะพี่จอย น้องไม่รู้เรื่องเลยคะ Big Frown Cry

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้องต้อง จำได้ เห็นคำว่าคนสวยแล้ว ยังไงก็ต้องตอบ พลาดไม่ได้Grin

   ถาม : เรียงลำดับขั้นตอนการส่งเอกสารวีซ่า 2ปีคะ ถ้าเราไปส่งเองที่สถานฑูลคะ
   ตอบ : ถ้าเรียงลำดับขั้นตอน เอาแบบคร่าวๆแบบเบื้องต้นก่อนนะคะ ก็จะตามนี้คือ.. (น้องต้องนำไปปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมจ้า)

   1. จัดเตรียมเอกสารที่จะใช้เตรียมไว้ให้ครบ + พร้อมหาข้อมูลเกี่ยวกับคำถามในแบบฟอร์มวีซ่าว่าถามอะไรบ้าง แล้วช่วยกันตอบคำถามเตรียมไว้ก่อนตั้งแต่คำถามแรกถึงคำถามสุดท้ายว่าจะตอบอะไรดี

   2. นำเอกสารที่เป็นภาษาไทย ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือสวีดิชในร้านที่สถานทูตรับรอง

   3. ปริ้นท์แบบฟอร์มขอวีซ่าออกมา.. แล้วทำกรอกข้อมูล (โดยกรอกเองด้วยมือหรือพิมพ์ก็แล้วแต่ว่าแบบไหนถนัด) หรือกรอกแบบฟอร์มในอินเตอร์เน็ตแล้วปริ้นท์ออกมาก็ได้ ถ้าทำผิดก็ทำใหม่ได้หลายรอบไม่เป็นไร

   ป.ล. ทำข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ก่อนก็ได้

   4. พอกรอกแบบฟอร์มเสร็จ เราควรก๊อปปี้เก็บไว้กับตัว 1 ชุด แล้วให้แฟนไว้ 1 ชุด เพื่อที่จะได้จำได้ว่าเรากรอกอะไรไปบ้าง จะตอบให้ตรงกันตอนที่ถูกสัมภาษณ์

   5. เอกสารทั้งหมดต้องทำเป็น 2 ชุด คือ..

   • สำเนาฉบับภาษาไทย 2 ชุด
   • และ สำเนาฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาสวีเดน อีก 2 ชุด

   แล้วก็นำเอกสารจากข้อ 5 + เอกสารต้นฉบับ + ฉบับแปล + เอกสารแสดงความสัมพันธ์ ไปยื่นที่สถานทูตสวีเดนในไทย ไม่ต้องนัดล่วงหน้าคือเราเข้าไปเลย จากนั้นจนท.จะตรวจเอกสารและจะนำชุดสำเนาไป และถ้าดูว่าโอเคแล้วก็จะมีใบนัดสัมภาษณ์มาให้เราว่าจะให้ไปสัมภาษณ์วันไหนกี่โมง ถ้าเกิดจนท.บอกว่าเอกสารที่เธอนำมายังไม่ครบ เราก็ถามว่าขาดเอกสารอะไรจะนำมาให้วันพรุ่งนี้ หรือวันไหนที่เราสะดวก แต่ถ้าอยู่ไกลไม่สะดวก ก็อาจจะบอกเค้าไปว่าจะเอามาให้ในวันสัมภาษณ์

   ** หมายเหตุ : สำหรับเอกสารแสดงความสัมพันธ์ถ้าจนท.ไม่เอา เราก็ควรเตรียมเอาไปด้วยตอนวันสัมภาษณ์

   ขอให้น้องต้องโชคดีในการขอวีซ่าครั้งนี้ค่ะ! Bye

 3. PP

  ลืมถามไป ไม่ได้คุยกับคุณจอยตั้งนานสบายดีหรือ ป่าวค่ะ แฮ่ๆๆ ขอโทษค่ะ เครียดหนักคิดถึงแต่ปัญหาตัวเอง เง้อ

  1. ไอแอมจอย

   ดิฉันสบายดี ขอบคุณค่ะที่ถามถึง ไม่เป็นไรค่ะเหตุการณ์แบบนี้มันเครียดนะคะ

   ดิฉันและเพื่อนๆในเว็บขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ ลุ้นๆนะคะ!

 4. PP

  สวัสดีค่ะ คุณจอยและ เพือนๆ หัวอกเดียวกันนะค่ะ

  เข้ามาอัพเดท ข้อมูลค่ะ จากวันนั้น ถึงวันนี้ แฟนโทรเข้า สถานทูตสวีเดนติดต่อสอบถามทุกอาทิตย์ ติดยากมากค่ะ บางวันโทรทั้งวันไม่ติด

  จากกระทู้ข้างบนนะค่ะ คำตอบล่าสุดที่ดิฉันได้รับก็คือ : ทางคุณ anna บอกว่าเอกสารครบแล้ว จะส่งเรื่องให้กับผู้ที่รับผิดชอบเอกสารของดิฉันต่อไป

  อาทิตย์ต่อมา แฟนดิฉันโทรอีก ได้คำตอบว่า คุณ anna ลาพักร้อน จะกลับมา วันที่ 10 July กรรม จริงๆค่ะ แฟนโมโห เลยเขียน จดหมายส่งเข้าไปที่สถานทูตอีก ภาวนาว่าทางหัวหน้าเขาจะเป็นคนรับเรื่อง แฟนเขียนด้วยปากกา เนื้อความว่ายื่นเอกสารครบ 10 เดือนแล้ว ยังคงไม่ได้ชื่อคนรับเรื่องตัวจริงเลย ทางคุณ anna บอกว่าส่งเรื่องให้กับคนรับเรื่องตัวจริงแล้ว แต่ทางเรายังไม่ทราบชื่อเลย แล้วอยากจะทราบว่า ตอนนี้ จะติดต่อสอบถามได้ที่ใคร

  เมื่อวันก่อน แฟนโทรเข้าไปอีก ถามหาชื่อคนรับเรื่องอีก เขาบอกว่ามีเอกสารส่งหาแฟนแล้วให้รอรับ อีก ภายใน 2-3 วัน ดีใจค่ะ รอลุ้นคิดว่า น่าจะเป็นเอกสาร YES/NO

  แต่ไม่ไช่ค่ะ ช๊อคค่ะ เพราะ วันนี้ แฟนได้รับเอกสารจริง แต่เป็นเอกสาร จากคุณ linda (น่าจะเป็นคนรับเรื่องคนใหม่) เธอเขียนมาบอกว่า เธอทำอะไรไม่ได้เลยในตอนนี้ เพราะเอกสารทั้งหมดอยู่กับคุณ anna ซึ่งอยู่ในช่วงลาพักร้อนจะกลับมา วันที่ 10 july

  คุณจอยค่ะ มันคือ อะไรค่ะ งง ตกลงคือ anna ลาพักร้อนโดยไม่ส่งเอกสารดิฉันเหรอค่ะ ซึ่งเธอบอกจะส่งเอกสารดิฉันให้กับคนรับเรื่องตัวจริง ตั้งแต่ก่อนเธอจะลาพักร้อนเกือบอาทิตย์

  ดิฉันให้แฟนเขียนจดหมายเข้าไปอีกที ดีมั้ยค่ะ แล้วจะเขียนเข้าไปว่ายังงัยดีค่ะ คุณจอยแนะนำ ด้วยค่ะ

  ขอโทษนะค่ะ line id ดิฉันมีปัญหาค่ะ กำลังพยายาม download อยู่ค่ะ ทำมัยวันนี้เครียดหนักจังเลย สงสัยดิฉันคงจะช๊อค เพราะหวังมากเกินไป ว่าจดหมายที่ทางสถานทูตส่งมา จะเป็น YES ช๊อคค่ะ โอ๊ยยยยยยยย

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ PP เป็นการดีที่ได้ยินช่าวอีกครั้ง พออ่านไปถึงตอนที่ “เขาบอกว่ามีเอกสารส่งหาแฟนแล้วให้รอรับ อีก ภายใน 2-3 วัน” ดิฉันก็หลงดีใจไปด้วยคิดว่าเค้าจะส่งมาบอกว่า Yes โอ๊ย..กลุ้มใจแทนเรื่องมันวนไปวนมาว่ามั๊ยคะ ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

   ถาม : แฟนได้รับเอกสารจริง แต่เป็นเอกสาร จากคุณ linda (น่าจะเป็นคนรับเรื่องคนใหม่) เธอเขียนมาบอกว่า เธอทำอะไรไม่ได้เลยในตอนนี้
   ตอบ : คิดว่าคุณ Linda นี่ล่ะค่ะน่าจะเป็นคนดูแลเรื่องตัวจริง

   ถาม : เธอทำอะไรไม่ได้เลยในตอนนี้ เพราะเอกสารทั้งหมดอยู่กับคุณ anna ซึ่งอยู่ในช่วงลาพักร้อนจะกลับมา วันที่ 10 july คุณจอยค่ะ มันคือ อะไรค่ะ งง ตกลงคือ anna ลาพักร้อนโดยไม่ส่งเอกสารดิฉันเหรอค่ะ ซึ่งเธอบอกจะส่งเอกสารดิฉันให้กับคนรับเรื่องตัวจริง ตั้งแต่ก่อนเธอจะลาพักร้อนเกือบอาทิตย์
   ตอบ : คิดว่าตอนที่คุณ คุณ anna รับปากว่าว่าจะส่งเรื่องให้คนรับเรื่องตัวจริง และคนรับเรื่องตัวจริงก็น่าจะเป็นคุณ Linda นี่ล่ะซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพักร้อนพอดี แล้วช่วงที่คุณ Linda ยังไม่กลับมา..คุณ anna ก็ลาพักร้อนไปก่อน

   ถาม : ดิฉันให้แฟนเขียนจดหมายเข้าไปอีกที ดีมั้ยค่ะ แล้วจะเขียนเข้าไปว่ายังงัยดีค่ะ คุณจอยแนะนำ ด้วยค่ะ
   ตอบ : ดีค่ะ ดิฉันมีความเห็นว่าเราอาจจะตามเรื่องไปสองทางค่ะ ถ้าชอบก็ลองดู คือ..

   • ช่วงนี้ ..ส่งจดหมายไปยังหัวหน้า.. + โทรไปคุย
   • จากที่ดูรูปการณ์แล้วโทรติดต่อยากมาก เราก็อาจจะใช้วิธีโดยเขียนจดหมายแทน โดยส่งไปยังหัวหน้าเค้าอีกครั้งค่ะว่า ตอนนี้เราได้ชื่อคนรับเรื่องแล้ว (หลงดีใจ คือได้แต่ชื่อ อือื) แต่ทำอะไรไม่ได้เพราะเรื่องยังอยู่กับคุณ Anna กว่าจะกลับมาก็วันที่ 10 ยังไงก็ให้หัวหน้าช่วยตามเรื่องให้ด้วยว่าจะทำยังไงดี

   • หลังวันที่ 10 อาจจะให้แฟนลองโทรตามเรื่องให้อีกรอบ โดยโทรไปถามคุณ Linda + คุณ Anna อีกครั้งว่าเรื่องไปถึงไหน

   ถาม : ขอโทษนะค่ะ line id ดิฉันมีปัญหาค่ะ กำลังพยายาม download อยู่ค่ะ
   ตอบ : ไม่เป็นไรค่ะ

   ดูจากเรื่องราว ตอนนี้ก็ได้ชื่อคนดูแลเรื่องแล้ว อะไรก็จะดีขึ้นกว่าเดิม ดิฉันคิดว่าหลังวันที่ 10 กรกฎาเราก็จะมาลุ้นกันค่ะ ตื่นเต้นแทน และดิฉันเชื่อว่าคำตอบน่าจะเป็น Yes

   ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะและเชื่อว่าเพื่อนๆในเว็บก็คอยลุ้นและเป็นกำลังใจให้อยู่เช่นกัน เรารอฟังข่าวดีอยู่นะคะ ขอให้ได้รับคำตอบ Yes ได้วีซ่าเร็วๆนี้!Bye

 5. Rattana Kongfak

  สวัสดีค่ะ คุณจอย Smile รบกวนขอคำตอบหน่อยค่ะเอกสารที่ต้องใชในการยื่นขอ UT วีซ่าของเรา และของคนเชิญมีอะไรบ้างค่ะ(ขอแยกเป็นข้อๆ ได้ไหมค่ะ) ขอบคุณมากๆค่ะ Smile Smile

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ Rattana ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ต้องขออภัยค่ะที่ตอบค่อนข้างช้า รบกวนถามนิดนึงค่ะว่า.. จะยื่นขอ UT วีซ่าแบบออนไลน์หรือว่ายื่นด้วยตัวเองคะ Question

   1. Rattana Kongfak

    ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ Smile คณจอย ต้องขอโทษด้วยนะค่ะพึ่งได้เข้ามาอ่านข้อความวันนี้เองค่ะ พึ่งกลับจากสวีเดนมาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่ 2 นี่เองค่ะ คือว่าตอนนี้ตัดสินใจยื่นผ่านทางบริษัทรับทำวีซ่าจัดการให้ค่ะ พึ่งยื่นเมื่อวานวันที่ 3 ค่ะ แต่ค่ารับทำตั้ง 20,000 บาทแน่ะ เพราะคิดว่าเขาทำให้ทุกอย่างผลสุดท้ายแฟนก็ต้องมานั่งตอบคำถามส่งไปที่สวีเดนอีกรอบค่ะ พยามลองหลายครั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สำเร็จเลยค่ะถ้าเราทิ้งช่วงพิมพ์นานก็ต้องมาเริ่มใหม่ รู้งี้ยื่นแบบออนไลน์เองดีกว่าค่ะ เสียตังค์แล้วยังต้องมานั่งทำเองอีก(คิดผิดจริงๆ) Cry

    1. Rattana Kongfak

     ถ้าให้บริษัทตัวเองรับทำวีซ่าให้ส่วนมากเขาคิดเท่าไหร่กันค่ะ คุณจอยพอจะทราบไหมค่ะ อยากรู้ว่าเขาคิดกับเราแพงไปหรือป่าวอ่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

     1. Rattana Kongfak

      ขอโทษค่ะพิมพ์ผิด **ตัวแทนรับทำวีซ่า

     2. ไอแอมจอย

      ต้องขออภัยที่ไม่ได้ตอบ คือดิฉันไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับราคา เราคงต้องรอเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ตรงมาช่วยตอบน่ะค่ะ

    2. ไอแอมจอย

     ไม่เป็นไรค่ะคุณ Rattana เพื่อความแน่ใจ ขอถามนิดนึง.. คือตอนนี้ได้ยื่นวีซ่ายูทีแบบออนไลน์ไปใช่มั๊ยคะ Question

     ถาม : ถ้าเราทิ้งช่วงพิมพ์นานก็ต้องมาเริ่มใหม่
     ตอบ : ปกติเราจะเซฟได้ค่ะ แล้วค่อยมากรอกพิมพ์ต่อได้ในภายหลัง ไม่งั้นก็เตรียมคำตอบไว้ก่อนแล้วค่อยมากรอกออนไลน์

 6. PP

  แก้ไขข้อมูลค่ะ แฟนกรอกเอกสารส่งกลับไป วันที่ 26 may 14 ก็คือ เมื่อ 10 วันที่ผ่านมานี่เองค่ะ

 7. PP

  งง ค่ะ ข้อความไม่ขึ้น

  แก้ไขข้อ ความค่ะ แฟนกรอกเอกสารส่งกลับไป 26 may 14 หรือ เมื่อ 9 วันที่ผ่านมานี่เองค่ะ

 8. PP

  ขอโทษนะค่ะ ถ้าข้อความซ้ำ สงสัยอินเตอร์เนตไม่ดีค่ะ ไม่เห็นข้อความขึ้นมาเลย

  คืออยากแก้ไขข้อมูลค่ะ วันที่แฟนกรอกเอกสาร แล้วส่งกลับไป คือวันที่ 26 may 14 คือ เมื่อ 9 วันที่ผ่านมานี่เองค่ะ

 9. PP

  เข้ามาแก้ไขข้อมูลค่ะ คือแฟนกรอกเอกสารแล้วส่งกลับ 26 may 14 คือเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเองค่ะ

 10. PP

  แก้ไขข้อมูลค่ะ แฟนดิฉันกรอกเอกสารส่งกลับ วันที่ 26 may 14 คือเดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะ

 11. PP

  สวัสดีค่ะ คุณจอย และ เพื่อนๆ หัวอกเดียวกันที่อยู่ ณ ที่นี้นะค่ะ

  ดิฉันขอเข้ามา Update ข้อมูลค่ะ มีทั้งข่าวดี และ ข่าวไม่ดีค่ะ

  – เอาข่าวไม่ดีก่อนแล้วกันนะค่ะ เฮ่อๆๆๆๆ คือว่า ตั้งแต่ยื่นเรื่องขอ UT Visa มานี่ก็เข้าเดือนที่ 10 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนป่านนี้ ดิฉัน ยังไม่รู้ชื่อ คนรับเรื่องของดิฉันเลยค่ะ เขาบอกว่า เรื่องของดิฉันอยู่ในขั้นตอนการส่งเรื่อง หาคนทำงานค่ะ เอิ๊กกกกกกกกกกสสสสสสสสสสส์ พระแม่เจ้าช่วยลูกด้วย

  – ส่วนข่าวดีก็คือ ที่แฟนดิฉันกรอกข้อมูลส่งไปช้า ตั้ง 2 เดือนนั้น เขาไม่ได้ตำหนิ ใดๆ และ ไม่ได้ถามเลยด้วยซ้ำ ว่าเพราะ เหตุใด เขาคงจะเห็นและเข้าใจตั้งแต่เห็นจดหมาย อธิบายไปแล้ว มั้งค่ะ หรือ ไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้หญิงคนนี้ เธอชื่อ Anna ค่ะ เธอน่าจะอยู่แผนกรับเรื่องร้องเรียน ที่แฟนส่งเอกสารไปบอกว่า ลูกสาวจะอายุ 18 แล้วนั่นและค่ะ เธอเป็นคน ส่งเอกสารมาให้แฟนดิฉันกรอก ตอนนี้ เธอได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว กำลังเตรียมส่งเอกสารต่อไปให้กับคนที่จะรับเรื่องโดยตรงของดิฉันอีกที คุณจอย งง มั้ยค่ะ

  คือตามที่ดิฉันเข้าใจ เรื่องดิฉันน่าจะเป็นแบบนี้นะค่ะ

  ขั้นตอนที่ 1. เอกสารดิฉัน ถูกดองรอคิว นานแสนนาน
  ขั้นตอนที่ 2. แฟนดิฉันส่ง เอกสารไปแจ้งทาง migration สวีเดน ว่า ลูกสาวอายุจะครบ 18 แล้ว ให้รีบดำเนินการหน่อย
  ขั้นตอนที่ 3. migration สวีเดิน ตอบมา อย่างนี้ค่ะ (ส่งมาวันที่ 19 march 14)

  Migrationsverket har mottagit en begäran om fortur. Förturen beviljas och ärendet kommer att prioriteras

  Om en ansökan prioriteras betyder det inte att beslut kommer att fattas omedelbart.

  Det beror på att det ibland kan vara nödvandigt att eftersöka mer information innan ett beslut kan tas

  Med vänlig hälsning

  Assistent
  ===================================================================
  รบกวนคุณจอยแปลด้วยนะค่ะ แฮ่ะๆๆๆ

  ขั้นตอนที่ 4. ทาง Assistent ท่านนี้น่าจะ มอบหมายให้กับลูกน้องที่ชื่อ Anna แล้วเธอก็ส่งเอกสารมาให้แฟนดิฉันกรอก ในอีก 10 วันต่อมา คือ วันที่ 29 march 14 โดยส่งไปที่ บ้านที่สวีเดน แต่แฟนดิฉันกรอกเอกสารแล้วส่งกลับไปวัน ที่ 26 march 14 เขาพลาดเอง ที่มาอยู่เมืองไทย เลยกรอกเอกสารแล้วส่งกลับช้าไป ตั้ง 2 เดือน (แต่เข้าใจว่า 2 เดือน มีผลแน่ถ้าคนที่รอเอกสารตอบรับของดิฉันเป็น คนที่รับเรื่องดิฉันโดยตรง คุณจอยว่ามั้ยค่ะ อันนี้คิดว่าโชคดีนะ ที่ผู้หญิงคนนี้รับเรื่องโดยทุกอย่างยังไม่เข้าระบบ แฮ่ะๆๆ)

  ขั้นตอนที่ 5 ซึ่งดิฉันอยู่ขั้นตอนนี้ค่ะ เมื่อประมาณ 3-4 ชม ที่ผ่านมา ดิฉันได้ skype
  คุณกับแฟน เขาบอกว่า ทางคุณ Anna แจ้งมาว่า เธอได้รับเอกสารครบแล้ว กำลังดำเนินการส่งเรื่องให้กับคนที่จะรับเรื่องของดิฉันอยู่ ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นใคร ชื่ออะไร เธอบอกว่า ให้แฟนดิฉัน รอ ค่ะ ถ้าคนที่รับเรื่องดิฉันตัวจริง ต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมเขาจะติดต่อหาแฟนดิฉันอีกทีค่ะ

  เฮ้ยยยยย คุณจอย คิดว่า ตอนนี้ ดิฉันรออะไรค่ะ มันจะถึง ขั้นตอน yes/ no หรือยังค่ะ คุณจอย เป็นไปได้มั้ยค่ะ ว่าอีกไม่กี่วันจะมีคนโทรมาบอก visa ของคุณผ่านแล้วนะค่ะ รอรับการ์ด ที่เมืองไทยอะไร ประมาณนี้อ่ะ คุณจอยคิดว่า ดิฉันถึงขั้นตอนนี้หรือยังค่ะ หรือว่าจะมีขั้นตอนไหน ที่มันทรมาน อีกมั้ยค่ะ

  เฮ้ยยยย ขอถอนหายใจอีกที อิอิ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ PP จากคำถามที่ส่งมาทั้งหมดขอตอบรวมตรงนี้เลยนะคะ

   ถาม : รบกวนคุณจอยแปลด้วยนะค่ะ แฮ่ะๆๆๆ
   ตอบ : เค้าเขียนบอกธรรมดาค่ะทำนองว่า.. พอมิเกรชั่นรับเรื่องแล้ว เค้าจะดูตามความสำคัญ เรื่องไหนสำคัญกว่าก็เอามาดูก่อน พอดูเรื่องแล้วก็ไม่ใช่่ว่าจะตัดสินเลย เค้าจะต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินว่าวีซ่าผ่านหรือไม่ผ่าน

   ถาม : แต่เข้าใจว่า 2 เดือน มีผลแน่ถ้าคนที่รอเอกสารตอบรับของดิฉันเป็น คนที่รับเรื่องดิฉันโดยตรง คุณจอยว่ามั้ยค่ะ อันนี้คิดว่าโชคดีนะ ที่ผู้หญิงคนนี้รับเรื่องโดยทุกอย่างยังไม่เข้าระบบ แฮ่ะๆๆ
   ตอบ : ก็อาจเป็นไปได้ค่ะเพราะไม่มีคนรับเรื่อง แล้วก็อาจจะมาจากระยะเวลาพิจารณาวีซ่าด้วยค่ะ เมื่อกี้ดิฉันเข้าไปดูในเว็บให้ เค้าเขียนว่า ถ้ายื่นวีซ่ายูทีแบบยื่นเองจะใช้เวลาพิจารณา 16 เดือน พอดีว่าเราส่งข้อมูลตอบกลับก่อนที่จะครบสิบหกเดือน

   If you are applying for the first time
   When you apply for the first time, the waiting times for a decision are approximately:

   •11 months if you apply online
   •16 months if you submit a paper application.

   ถาม : ทางคุณ Anna แจ้งมาว่า เธอได้รับเอกสารครบแล้ว กำลังดำเนินการส่งเรื่องให้กับคนที่จะรับเรื่องของดิฉันอยู่
   ตอบ : ดีใจด้วยค่ะที่ได้ชื่อคนรับเรื่องชั่วคราวมาแล้ว รอบหน้าเวลาตามเรื่องก็ตามกับคุณ Anna ไปก่อน

   ถาม : คุณจอย คิดว่า ตอนนี้ ดิฉันรออะไรค่ะ มันจะถึง ขั้นตอน yes/ no หรือยังค่ะ คุณจอย เป็นไปได้มั้ยค่ะ ว่าอีกไม่กี่วันจะมีคนโทรมาบอก visa ของคุณผ่านแล้วนะค่ะ
   ตอบ : เป็นไปได้ค่ะ คิดว่าน่าจะถึงขั้น yes/ no แล้วล่ะค่ะ เพราะเค้าอาจจะได้คนรับเรื่องวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นได้ เพราะตอนนี้เค้ารู้แล้วว่าเราเร่งตามเรื่องอย่าใกล้ชิด แล้วก็ร้อนรนขนาดนี้ เอกสารก็กรอกส่งไปแล้วตั้งแต่วันที่ 26 may 14 และคุณ Anna ยื่นยันว่าได้รับเอกสารแล้ว พอได้คนรับเรื่องตัวจริงก็ถึงขั้น yes/ no เลย

   ขอเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังนิดนึงค่ะ คือตอนที่ดิฉันขอวีซ่ายูทีก็ขอแบบยื่นเองเหมือนกันเพราะตอนนั้นยังไม่มียื่นแบบออนไลน์ จำได้ว่าหลังจากที่แฟนกรอกข้อมูลส่งกลับไป แฟนก็โทรถามว่าส่งต้องการเอกสารอะไรเพิ่มอีกมั๊ยเค้าก็บอกมา เราก็รีบจัดส่งไปโดยด่วน หลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์วีซ่าของดิฉันก็ผ่านเลยค่ะ และตอนนี้คิดว่าขั้นตอนของคุณ pp ก็ใกล้จะถึงขั้นตอน yes/ no แล้วล่ะค่ะ ดิฉันมีความรู้สึกว่าคำตอบน่าจะเป็น yes มากกว่า

   โชคดีค่ะขอให้ได้วีซ่าเร็วๆนี้!!!!!! เรารอฟังข่าวดีอยู่นะคะ Bye

 12. PP

  หวัดดีค่ะคุณจอย

  ตั้งแต่วันนั้นถึง วันนี้ แฟนยังโทรติดต่อ immigration ที่สวีเดน ยังไม่ติดเลยค่ะ ถ้าแฟนเข้าไป ที่ immigration เองเลย จะดีมั้ยค่ะ แล้วควรจะเอาเอกสารอะไร ไปด้วยดีค่ะ ไหนก็ต้องเข้าไปแล้อยากทำให้มัน ครบเลยค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ เครียดดดดดดดดดด จังเรย

  เฮ้ออออ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ PP คิดว่าดีค่ะเพราะว่าโทรติดต่อไม่ได้
   เอกสารที่ติดตัวไปด้วย

   ของแฟนก็น่าจะมี..

   • บัตรประชาชน (id-kort) + พาสปอร์ต
    ** จะได้เป็นการแสดงตัวตนว่าเป็นแฟนคณ PP ตัวจริง **
   • เขียนจดหมายไปด้วยสักฉบับก็ได้ค่ะ เอาแค่สั้นๆ เอาเฉพาะใจความสำคัญ อาจจะอธิบายถึงว่าทำไมเราถึงได้ส่งข้อมูลที่กรอกช้า แล้วเขียนถึงอายุลูกก็ใกล้จะครบ 18 ปีเข้ามาทุกที พร้อมกับเขียนวันเดือนปีที่ลูกจะครบสิบแปดเข้าไปด้วยค่ะ แล้วถ้าแฟนมีใบรับรองแพทย์ก็แนบไปด้วยค่ะ เค้าจะได้เห็นว่ากลุ้มใจตามเรื่องวีซ่าจนถึงขนาดล้มป่วย

   เอกสารของคุณ PP ก็น่าจะมี

   • ถ่ายสำเนาพาสปอร์ต + สำเนาบัตรประชาชน + หมายเลข case number ได้จากตอนที่ยื่นขอวีซ่ายูที
    ** เค้าจะได้รู้ว่าตามเรื่องให้คนนี้อยู่ **

   ขอให้โชคดีค่ะ!Bye ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

 13. วรัทยา

  ถ้าจะไปแต่งงานที่สวีเดนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ พอดีไปแบบวีซ่าเยี่ยมแฟนน่ะค่ะ เห็นแฟนบอกว่าใช้แค่ใบรับรองโสดกับพาสปอร์ท เลยไม่แน่ใจว่าต้องใช้เอกสารอย่างอื่นด้วยรึป่าว Nerd

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณวรัทยา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

   ถาม : ถ้าจะไปแต่งงานที่สวีเดนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
   ตอบ : พาสปอร์ต + ใบรับรองโสด (ตัวจริง+ฉบับแปลพร้อมประทับตรากงศุล)

   ถาม : พอดีไปแบบวีซ่าเยี่ยมแฟนน่ะค่ะ เห็นแฟนบอกว่าใช้แค่ใบรับรองโสดกับพาสปอร์ท
   ตอบ : ใช่ค่ะ แต่ใบรับรองโสดต้องนำไป Star แปลเป็นภาษาสวิดิชหรือภาษาอังกฤษเท่านั้นจากร้านที่สถานทูตรับรอง แล้วนำไปStarประทับตรารับรองที่กงศุลด้วยนะคะ

 14. chalita

  สวัสดีคะคือว่าหนูเป็นสาวประเภทสองกำลังจะจดทะเบียนสมรสกับชายชาวสวีเดนคือหนูอยากทราบว่าจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญอะไรบ้างและจะมีขั้นตอนกา​ร​ดำเนินการ​อย่างไรบ้าง

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้อง chalita ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ขอถามนิดนึงค่ะว่า.. จะจดทะเบียนที่สวีเดนหรือเมืองไทยคะQuestion

 15. PP

  เข้ามาขอบคุณ คุณจอย

  ขอบคุณมากๆๆๆๆๆเลยค่ะ เว๊บนี้ทำให้ดิฉันมีกำลังใจ รู้สึกอบอุ่น หัวอกคนเป็นแม่ ที่จะต้องหอบหิ้วลูกๆๆ ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง มันสับสนมากเลยนะค่ะ ได้เว๊บนี้เหมือนมีเพื่อนเหมือนมีอีกหลายๆคนที่ร่วมเดินทางไปด้วย อบอุ่นมากๆๆเลยค่ะ ขอให้เว๊บนี้อยู่ไปนานๆๆๆๆๆๆๆ นะค่ะ ขอเป็นสมาชิกประจำไปตลอดด้วยเช่นกันค่ะ

  จากใจจริงค่ะ
  PP

  1. ไอแอมจอย

   สวัสีดค่ะ คุณ PP ไม่เป็นไรค่ะ ขอให้ได้วีซ่าเร็วๆนะคะ มีความสุข มีตังค์เยอะแยะ เงินทองไหลมาเทมา

 16. PP

  หลังจากเขียนกระทู้รอคุณจอยเข้ามาตอบ โทรไปถามสถานทูตที่ประเทศไทยค่ะ เขาให้คำตอบมาเรื่องอยู่ที่ ตม ครับ ตั้งแต่วันที่ส่งไปยังอยู่ที่เดิม ยังไม่มีคนรับเรื่องทำเลยครับ ต้องรอครับ …รอเช๊คเมลดูเรื่อยๆ …. งง ค่ะ ไม่มีคนทำงานเอกสารเรา แล้วใครเป็นคนส่งเอกสารสัมภาษณ์มาให้แฟน แล้วเขาไม่บอกนะ ว่าเอกสารส่งไปแล้วนะ ตั้งแต่วันนั้นนะ วันนี้นะ ดิฉันก็เลยเข้าเรื่องเลยค่ะ ว่า

  ดิฉัน : คืองี้ค่ะ ตอนนี้ แฟนได้รับเอกสารสสัมภาษณ์แล้วค่ะ แต่เขารับช้าไป เกือบ 2 เดือน แบบนี้แฟนยังสามารถ กรอกข้อมูลแล้วส่งกลับไปให้พิจารณาได้มั้ยค่ะ

  สถานทูตไทย : เขาส่งเอกสารให้ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2557 แล้ว ไม่เกือบ 2 เดือน แล้วล่ะ ถึงวันนี้ก็น่าจะเกิน 2 เดือนแล้วนะครับ (แป๋วววววว ทีก่อนหน้า ถ้าเราไม่เซ้าซี้ซักถามก็ไม่ยอมบอกว่าเอกสารส่งมาแล้ว จะให้รอเมลอย่างเดียว)

  ดิฉัน : อึ้ง อื๊บ หัวหมุนติ๊วๆๆๆ พูดไม่่ออก

  สถานทูตไทย : กำหนด กรอกเอกสารสัมภาษณ์ แล้วส่งกลับต้องภายในเวลา 4 อาทิตย์์ แต่เคสนี้เกินกำหนดมามากแล้ว แต่ผลยังไม่สรุป ออกมา ผมคิดว่า น่าจะพอมีเวลายื่นเอกสารเพิ่มได้อยู่นะครับ

  ดิฉัน : จริงๆ เหรอค่ะ งั้นถ้าดิฉับยื่นวันนี้ ยังพอจะทันไช่มั้ยค่ะ

  สถานทูตไทย : ทันไม่ทันอยู่ที่ทางโน่นครับ ว่าเขาจะพิจารณาว่าอย่างไร แต่เท่าที่ดู ผลยังไม่ออกมา คิดว่าน่าจะ พอจะยื่นทันครับ ลองดู

  ดิฉัน : ขอบคุณค๊าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

  (เจ้าประคู้ณณณณณณณณณ ที่ไม่ยื่น online ตั้งแต่แรก ก็เพราะ งบน้อยนี่ละ ยื่น online เองไม่เป็นมีคนเขารับ ยื่นให้ เสียเป็นหมื่น เงินไม่มีจ่าย เลยต้องดั้นด้น ยื่นด้วย paper สาธุ ขออานิสงค์ จากการไม่ยื่น ออนไลน์ ไม่ต้องเสี่ยงกำการถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัติจากระบบ ให้คคุณจนๆมีโอกาส ยื่นเวลาส่งเอกสารออกไปได้อีกเถอะ ลูกจะพาลูกสาวไปรำถวายเสด็จพ่อ รัชกาลที่ 5 ที่ปาปิยง ทันที่ที่มีโอกาสค๊าะ))))))

  อยากทราบความคิดเห็นคุณจอย และ ท่านผู้รู้อีกค่ะ คิดว่า ดิฉันจะมีโอกาสมั้ยค่ะ เคยมีใครมีเคสนี้มั้ยค่ะ

  ตอบด้วยนะ ค่ะ จะเข้ามาอ่านทุกวันเลย ฮือๆๆๆ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสีดค่ะ คุณ PP ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

   ถาม อยากทราบความคิดเห็นคุณจอย และ ท่านผู้รู้อีกค่ะ คิดว่า ดิฉันจะมีโอกาสมั้ยค่ะ
   ตอบ ยังพอมีโอกาสค่ะ เพราะผลยังไม่สรุปตามที่จนท.บอกมาน่ะค่ะ และเรากำลังรอท่านที่มีประสบการณ์ตรงผู้แสนดีและมีน้ำใจมาช่วยให้คำแนะนำคุณ PP ด้วยค่ะ

   ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ และเชื่อว่าเพื่อนๆในเว็บก็แอบลุ้นและเป็นกำลังใจให้อยู่เช่นกัน ขอให้คุณ PP และลูกๆ โชคดีได้วีซ่าเร็วๆนี้ค่ะ! Bye

 17. PP

  สวัสดีค่ะ คุณจอย

  ขอร้องไห้ซบไหล่คุณจอยอีกครั้งนะค่ะ คุณจอยจำ ประโยคข้างล่างนี้ได้มั้ยค่ะ (คัดมาจากกระทู้เดิม ของดิฉันที่อยู่ด้านบนมาค่ะ) ที่คุณจอยเตือนดิฉันมาว่า…

  =================================================
  ตอนที่แฟนคุณ PP บินมาอยู่เมืองไทย ดิฉันกังวลว่าถ้าเกิดทางมิเกรชั่นส่งเอกสารมาที่บ้านจะทราบได้ยังไง มีใครที่พอไว้ใจได้คอยเฝ้าไปรษณีย์ให้บ้างมั๊ยคะ และขอแนะนำให้แฟนคุณ PP คอยเช็คดูอีเมล์ด้วยค่ะ เพราะบางทีเค้าก็ติดต่อมาทางอีเมล์ และบางทีเค้าก็จะโทรศัพท์ไปคุยกับแฟนคุณ PP คล้ายๆกับสัมภาษณ์สดน่ะค่ะ คือแต่ละคนก็แตกต่างกันไปว่าจะเจอเจ้าหน้าที่ติดต่อแบบไหน
  =================================================

  เกิดเรื่องขึ้นจริงๆค่ะ ตอนแรกทาง สถานทูตสวีเดนบอกว่า จะแจ้งเรื่องมาทางอีเมล ให้แฟนเดินทางมาประเทศไทยแล้วคอยเช๊คเมล ดู ปรากฏว่าแฟนมาอยู่เมืองไทย 3 เดือนคอยเช๊คเมลตลอดไม่มีเมลจากสถานทูตมาเลย ช่วงที่อยู่เมืองไทยก็โทร ถามทุกอาทิตย์คำตอบที่ได้คือ เขาส่งเอกสารตอบรับมาแล้วว่าเรื่องจะเสร็จก่อนลูกสาวอายุ 18 ปีแน่นอน หลังจากนั้นแฟนก็โทรเช๊คทุกอาทิตย์ ก็ได้แต่ว่า คนทำงานน้อย เอกสารยังไม่มีใครทำงานเลย รอ รอ รอ …. อย่างเดียวเลย

  พอ แฟนอยู่ครบ 3 เดือน ก็กลับสวีเดน ปรากฏว่า ไปเจอเอกสาร สัมภาษณ์แฟน ถูกส่งไปที่โน่น ตั้งแต่ 9 เมษายน 2557 แฟนเพิ่งเห็นเมื่อวานนี้เองค่ะ (พอดีมีปัญหากับคนเช่าห้องอีก เขาไม่ส่งเอกสารให้ เขาโกหกว่าไม่ได้รับเอกสารใดๆ แต่เขาเอาไปเก็บไว้ในห้องเฉยๆ ) ทำงัยดีค่ะ คุณจอย เราเพิ่งกรอกข้อมูลกันเสร็จเมื่อคืนนี้เองค่ะ แฟนจะไปส่งไปรษณีย์เช้าวันนี้เลย จากวันที่ส่งเอกสารมา จนวันนี้ ก็เกือบ 2 เดือนเลยค่ะ คุณจอยว่า มันจะทันมั้ยค่ะ หรือว่าดิฉันกับลูกๆจะไม่มีวาสนาได้ไปอยู่สวีเดนกันแล้ว ร้องไห้ค่ะ ไม่กล้าเล่าให้ลูกฟังกลัวลูกเสียใจ ดิฉันพอมีทางแก้ไขได้มั้ยค่ะ รบกวนตอบด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ
  (ดิฉันไม่ได้รับอีเมล คุณจอยเลยค่ะ)

  1. ไอแอมจอย

   สวัสีดค่ะ คุณ PP และเป็นการดีที่ได้ยินข่าวคราวอีกครั้ง พอได้อ่านเรื่องราวก็ร้อนรนไปด้วย ก็รีบเข้ามาตอบเลยค่ะ คือ..ขอบอกก่อนว่าดิฉันไม่ได้เป็นผู้ที่เชี่ยวขาญด้านวีซ่านะคะGrin แต่ก็ขอแนะนำว่าเราก็จะทำในสิ่งที่พอจะทำได้และดีทีสุดไปก่อน

   – ลองเข้าไปเช็คดูสถานะวีซ่าก่อนว่าเป็นยังไง โดยเข้าไปในลิ้งค์นี้ค่ะ : ตรวจสอบสถานะวีซ่ายูที

   ขอแนะนำว่า เราควรรีบปฎิบัติการเลยค่ะคือ..

   – อันดับแรกก็ทำการ ..Star ส่งข้อมูลที่กรอก.. ไปให้มิเกรชั่นที่สวีเดนโดยด่วนเลยค่ะ และคิดว่าเราน่าจะ ..Star เขียนจดหมาย.. สักฉบับนึงแนบไปด้วย โดยอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมถึงส่งข้อมูลที่กรอกไปให้ช้า ควรเขียนเพียงสั้นๆเอาเฉพาะใจความสำคัญเล่าถึงเหตุการณ์ที่แฟนโทรเช๊คทุกอาทิตย์แต่ก็ต้องรออย่างเดียวเลย รวมถึงเล่าถึงเรื่องที่มีปัญหากับคนเช่าห้อง

   – พอส่งเสร็จ ก็ให้แฟนช่วยตามเรื่องให้ โดยรีบ Star โทรไปที่อิมมิเกรชั่นที่สวีเดน พร้อมกับบอกว่าวันนี้เราได้ทำการจัดส่งข้อมูลที่กรอกไปให้และคาดว่าจะไปถึงที่นั่นเร็วๆนี้ และน่าจะบอกเค้าว่าเราได้ตามเรื่องวีซ่ามาตลอด แฟนก็โทรเช๊คทุกอาทิตย์แต่ก็ต้องรออย่างเดียว และควรเขียนบอกความจริงเกี่ยวกับ “เรื่องปัญหากับคนเช่าห้องที่เขาไม่ส่งเอกสารให้ เขาโกหกว่าไม่ได้รับเอกสารใดๆ แต่เขาเอาไปเก็บไว้ในห้องเฉยๆ” ให้จนท.ฟัง

   พร้อมกับขอคำแนะนำจากจนท.ที่ดูแลว่าเอกสารที่เราส่งไปก่อนหน้านั้นตอนที่ยื่นวีซ่าครบถ้วนมั๊ย ถ้าเอกสารตัวไหนที่ขาดก็ให้เค้าบอกมาเราจะทำาการส่งตามไปให้โดยด่วน และขอคำแนำนำเพิ่มเติมว่าทำอย่างไรที่ให้วีซ่าผ่านก่อนที่ลูกจะอายุ 18 ปี หรือถ้าเกินก็ขอร้องเค้าว่าขออนุโลมให้หน่อยเพราะมันเกิดเหตุการเรื่องช้าเพราะมีปัญหาเรื่องคนเช่าห้อง

   ถาม จากวันที่ส่งเอกสารมา จนวันนี้ ก็เกือบ 2 เดือนเลยค่ะ คุณจอยว่า มันจะทันมั้ยค่ะ
   ตอบ ดิฉันคิดว่าพอจะมีทางทันเพราะจนท.เค้าบอกมาว่าเรื่องยังไม่ได้ตัดสิน ขอแนะนำว่าเราต้องรีบโทรไปคุยกับจนท.ที่ดูแลเรื่องของเราที่มิเกรชั่นสวีเดนค่ะ ดูว่าเค้าจะว่ายังไง

   ถาม ช่วงที่อยู่เมืองไทยก็โทร ถามทุกอาทิตย์คำตอบที่ได้คือ เขาส่งเอกสารตอบรับมาแล้วว่าเรื่องจะเสร็จก่อนลูกสาวอายุ 18 ปีแน่นอน
   ตอบ ถ้าเค้ารับปากแบบนี้ก็พอมีหวังค่ะ ถึงเรื่องจะช้าไปสองเดือน แต่ก็ลองดูค่ะ

   ถาม ทำงัยดีค่ะ คุณจอย เราเพิ่งกรอกข้อมูลกันเสร็จเมื่อคืนนี้เองค่ะ แฟนจะไปส่งไปรษณีย์เช้าวันนี้เลย
   ตอบ ใช่ค่ะ รีบส่งโดยด่วนเลยค่ะ

   ถาม ดิฉันไม่ได้รับอีเมล คุณจอยเลยค่ะ
   ตอบ ดิฉันจะส่งอีเมล์ไปหาอีกรอบนะคะ จาก info@lifeinsweden.org

 18. Trithipnipa

  จริงไหมที่ “ถ้าเราจะทำวีซ่าถาวร เราต้องกลับมาอยู่ในเมืองไทย 2-4 เดือนคะ ?” เพราะต้องเศร้ามากที่ต้องแยกกันอยู่กับสามีในช่วงเวลานั้น Cry

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ Trithipnipa ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ รบกวนถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้อยู่ที่สวีเดนด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเหรอคะ Question

 19. Malee Bunsanthia

  สวัสดีค่ะคุณจอย
  มีเรื่องอยากสอบถามหน่อยค่ะคือว่าหนูแต่งงานกับแฟนคนสวีเดนแต่อยู่และทำงานที่นอร์เวเกือบสามปีแล้วค่ะ
  อยากทราบว่าถ้าหนูไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่สวีเดนหนูสามารถขอวีซ่าput ได้ไหมคะเพราะว่าตอนที่มาคือเข้าทางนอร์เวเลยไม่ได้แต่งเข้าสวีเดนคะ. หรือว่าหนูต้องย้ายมาอยู่ที่สวีเดนถึงจะขอ put ได้คะแล้วในเคสอย่างนี้จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนค่ะเพื่อรอวีซ่า
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ/มาลี Smile Smile

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ Malee ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เรากำลังรอท่านที่มีประสบการณ์ตรงผู้ใจดีและมีน้ำใจมาช่วยตอบคำถามค่ะ

 20. มาลี

  สวัสดีค่ะคุณจอย
  คือว่าตอนนี้แต่งงานกับแฟนคนสวีเดนมาได้เกือบสามปีแล้วแต่อยู่และทำงานที่นอร์เวคะมีเรื่องอยากจะสอบถามค่ะ
  1. ถ้าไม่ย้ายมาอยู่ที่สวีเดนจะขอวีซ่าput ได้ไหมคะ
  2.ถ้าย้ายมาวีซ่าที่จะได้เป็นUTรึว่าputคะ
  3.และการขอวีซ่าในเคสของหนูนี้ต้องรอนานแค่ไหนค่ะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณมาลี ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เรากำลังรอท่านที่มีประสบการณ์ตรงผู้ใจดีและมีน้ำใจมาช่วยตอบคำถามค่ะ

 21. kitti

  ผมยื่นขอวีซ่า กลับในวันที่7 กันยา รวมเวลาอยู่สวีเดน 61 วัน แต่วีซ่า ออกมา เป็น วันกลับ 22 กันยา แต่พิมพ์ จำนวนวัน 61เท่่าเดิม ซึ่งถ้ายึดตามวันที่ 22 จะเป็นเวลาอยู่สวีเดนรวม 75 วัน จึงสงสัยว่า วันกลับผมยึดตามวันที่ 22 ตามเขาให้ หรือ ยึดตามกำหนด 61วันตามขอไปดีครับ ซึ่งถ้ายึดตามวันที่ 22 มันจะเกิน 61 วัน ตามที่เขาพิมพ์ ขอคำชี้แนะด้วยครับพี่

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ kitti ตื่นเต้นClapClapดีใจด้วยค่ะ หายไปแป๊บเดียวได้วีซ่าแล้ว YesYes แจ๋วจริงๆGrinGrinGrinROTFLROTFLROTFLROTFLPartyPartyPartyGrinGrin:DanceDanceDanceDanceDance

   ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

   ถาม : รวมเวลาอยู่สวีเดน 61 วัน แต่วีซ่า ออกมา เป็น วันกลับ 22 กันยา แต่พิมพ์ จำนวนวัน 61เท่่าเดิม
   ตอบ : ถ้าเค้าพิมพ์จำนวนวันเป็น 61 วัน คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ว่า..

   • อาจจะพิมพ์วันที่ผิดค่ะ เค้าควรจะพิมพ์เป็นวันที่ 7 กันยา
   • หรือ อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้พิมพ์ผิด แต่.. เค้าคิดว่าเราอาจจะไม่ได้เริ่มเดินทางตามวันที่เราแจ้งไว้ คือเค้าหวังดีGrinก็เลยพิมพ์วันที่ให้ถึง 22 กันยา(เค้าเรียกว่าเผื่อวันกลับให้นานหน่อย) แต่ก็ไม่ได้หมายถึงให้เรากลับวันที่ 22 กันยา

   วิธีปฎิบัติ

   วิธีปฎิบัติจะเป็นแบบนี้ค่ะ กรณีที่เราวีซ่า 61 วัน “ก็นับวันที่เราเริ่มเข้าประเทศสวีเดนจนถึงวันที่ครบ 61 วันว่าเป็นวันที่เท่าไร” ถ้านับดูแล้วครบ 61 วันตรงกับวันที่ 7 กันยาหรือถ้านับดูแล้วตรงกับวันที่ 18 กันยาเราก็ต้องรีบกลับไทยเลยค่ะ (Starไม่ใช่ว่าเราจะอยู่จนถึงวันที่ 22 กันยา)อยู่ต่อไม่ได้ถือว่าวีซ่าขาด

   ป.ล. และในกรณีที่ ถ้าเราอยู่สวีเดนไม่ครบ 61 วัน แล้วอยากกลับไทยก่อนกำหนดก็ไม่เป็นไร เราสามารถบินกลับได้เลยไม่มีปัญหาอะไร

   เพื่อความแน่ใจ ขอแนะนำว่าควรรีบโทรไปถามที่สถานทูตสวีเดนค่ะ เบอร์นี้ โทร: 02-263-7211

 22. BellBell

  สวัสดีค่ะ ดิฉันขอสอบถามหน่อยน่ะค่ะ

  พอดีว่าดิฉันจะไปเยี่ยมสามีที่สวีเดนน่ะค่ะ(แต่งงานกันแล้ว) พร้อมกับลูก (18 จะ 19ปี)
  ดิฉันต้องเตรียมอะไรไปยื่นขอววีซ่าบ้างค่ะ …
  แล้วต้องมีคำเชิญไหมค่ะ ?
  แบบท่องเที่ยว หรือเยี่ยมญาติ แบบไหนเร้วกว่ากันค่ะ
  อ่านมาหลายเว็บก็ งง เบาๆ

  ขอคำชี้แนะด้วยน่ะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ BellBell ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ เรากำลังรอท่านผู้มีน้ำใจและมีประสบการณ์ตรงเข้ามาช่วยตอบคำถามค่ะ

 23. Angela

  last time can read Thaiwoman do visa ut when visit bf in Sweden ,,,can answer to me pls,,Thanks .

 24. Audi

  สวัสดีคะเพิ่งเข้ามาอ่าน มีสาระดีมากให้ความรุ้ชัดเจนดี ก็เลยอยากถามเพื่อความแน่ใจคะ ในกรณี Audi มาอยู่สวีเดนจะครบ3ปีเดือน สค. แต่sambo กะแฟน และดิฉัน ได้ put แล้ว ทำงานเอกตร้าเพอชุน ถ้าเลิกกันฉันต้องกลับไทยเลยไหม หรือเรามีสิทธิ์อยุ่ต่อได้แต่ต้องหาที่อยู่ใหม่ ดิฉันโสดคะไม่มีลูก ทางsocial จะช่วยเราไหม หรือต้องรีบหาที่อยู่ใหม่ และเริ่มนับ สวีดิชซิติเซ่นใหม่หรือเปล่า(ในกรณีที่เราหาที่อยู่ใหม่ได้คะ) แต่พยายามประคับประคลองชีวิตคู่อย่คะ ขอบคุณคะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ Audi ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

   ถาม : ในกรณี Audi มาอยู่สวีเดนจะครบ3ปีเดือน สค. แต่sambo กะแฟน และดิฉัน ได้ put แล้ว ทำงานเอกตร้าเพอชุน ถ้าเลิกกันฉันต้องกลับไทยเลยไหม
   ตอบ : กรณีที่คุณ Audi ถือ วีซ่า PUT สวีเดน (ภาษาสวีเดน: Permanent Uppehålltillstånd) อยู่ ขอบอกว่าเป็น “ไท” แล้วค่ะ หมายถึงว่าถ้าเกิดมีการเลิกกับแฟน(sambo) คุณ Audi ก็สามารถอยู่สวีเดนต่อได้เลยค่ะ

   ถาม : หรือเรามีสิทธิ์อยุ่ต่อได้แต่ต้องหาที่อยู่ใหม่
   ตอบ : อยู่ต่อได้เลยค่ะ โดยติดต่อไปยังโซเชียลเค้าจะหาที่อยู่ใหม่ให้เรา พร้อมกับได้รับเงินช่วยเหลือบ้างเล็กน้อยโดยเค้าจะไปเอาค่าเลี้ยงดูจากแฟน(sambo กรณีที่เค้าทำงานอยู่) มาให้เราแต่ละเดือนค่ะ

   ถาม : ทางsocial จะช่วยเราไหม
   ตอบ : ช่วยค่ะ ทางโซเชียลจะช่วยเรา

   ถาม : หรือต้องรีบหาที่อยู่ใหม่
   ตอบ : ทางโซเชียลจะหาที่อยู่ใหม่ให้เราค่ะ จากที่ได้ยินมาก็จะเป็นห้องในแฟลตค่อนข้างเล็กหน่อย

   ถาม : เริ่มนับ สวีดิชซิติเซ่นใหม่หรือเปล่า (ในกรณีที่เราหาที่อยู่ใหม่ได้คะ)
   ตอบ : ไม่หรอกค่ะ เค้าไม่ได้เริ่มนับใหม่ เราก็นับจำนวนเดือนปีต่อไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่ยื่นซิติเซ้นก็ยื่นขอเลยไม่เป็นไร

   ขอให้คุณ Audi โชดีและประคับปะคองชีวิตคู่ได้ไปนานๆ ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ! Bye

   1. Audi

    ขอบคุณมากๆคะ ข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆ สำหรับเพื่อนๆคนอื่นที่มีปัญหาด้วย

 25. Red Apple

  อยากทราบว่า ถ้าต้องการจดทะเบียนสมรสที่สวีเดน ในกรณีที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

 26. ปรียา

  ขอสอบถามแทนแม่นะครับ พอดีแม่ไปแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับลุง (แฟนใหม่แม่)ลุงแกมีลูก 2 คน มีครอบครัวแล้ว ประมาณ7-8ปีแล้ว
  มาถึงตอนนี้แม่กลับมาไทย 28 กพ. กำหนดกลับ 28มี.ค.57 โดยที่ลุง มีอาการป่วยมานานมากแล้ว และตอนนี้ลุงได้เสียชีวิตลงโดยลูกของลุงโทรมาบอกเอง ขอถาม “เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องติดต่อทางไหนเป็นลำดับแรกครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการแบ่งพินัยกรรมด้วยครับ” ผมห่วงแม่มากไปอยู่ทางนู้นแล้วแกจะอยู่อย่างไรคนเดียว ขอรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณปรียา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ใช่ค่ะน่าเป็นห่วงคุณแม่อยู่คนเดียว ขอถามนิดนึงว่าลุงเป็นคนไทยหรือคนสวีเดนคะ Question

   กรณีเสียชีวิตในประเทศสวีเดน

   สัญชาติไทย

   ถ้ากรณีที่ผู้ที่มีสัญชาติไทย (คนไทย) เสียชีวิตในประเทศสวีเดน

   • Starแจ้งสถานทูตไทยในสวีเดน : อันนี้หมายถึง เมื่อผู้ที่มี..สัญชาติไทย..เสียชีวิตในประเทศสวีเดน สิ่งแรกที่จะต้องทำคือ ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งการเสียชีวิตของผู้มีสัญชาติไทยผู้นั้น..ต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศสวีเดน.. โดยไม่ชักช้า หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกใบมรณบัตรให้
   • Starติดต่ออำเภอ : ซึ่งหมายถึง หลังจากที่ได้ใบมรณบัตรแล้ว จากนั้นญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องนำใบมรณบัตรนี้..ไปแสดงต่ออำเภอ..ที่ผู้ผู้เสียชีวิตมีภูมิลำเนาอยู่เพื่อเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนราษฎร์
   • Starติดต่อคอมมูน : จากนั้นก็..ติดต่อไปที่คอมมูนในเขตที่ผู้ผู้เสียชีวิตมีภูมิลำเนาอยู่.. ทางคอมมูนก็จะมาคุยพร้อมกับมีล่ามไทยมาให้ด้วย จากนั้นหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบก็จะตามมาเองค่ะ

   สัญชาติสวีเดน

   ถ้ากรณีที่ผู้ที่มีสัญชาติสวีเดน (คนสวีเดน) เสียชีวิตในประเทศสวีเดน

   • Starใบรับรองการเสียชีวิต : อันดับแรกเลยคือ แพทย์จะต้องออก..ใบรับรองการเสียชีวิต..โดยไม่ชักช้า
   • Starติดต่ออำเภอ : ซึ่งหมายถึง หลังจากที่ได้ใบมรณบัตรแล้ว จากนั้นญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องนำใบมรณบัตรน..ไปแสดงต่ออำเภอ..ที่ผู้ผู้เสียชีวิตมีภูมิลำเนาอยู่เพื่อเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนราษฎร์
   • Starติดต่อคอมมูน : จากนั้นก็..ติดต่อไปที่คอมมูนในเขตที่ผู้ผู้เสียชีวิตมีภูมิลำเนาอยู่.. ทางคอมมูนก็จะมาคุยพร้อมกับมีล่ามไทยมาให้ด้วย จากนั้นหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบก็จะตามมาเองค่ะ

   ** หมายเหตุ :

   เมื่อมีการเสียชีวิต สิ่งที่สำคัญก็คือ ให้ตรวจสอบดูว่าผู้ตายมีประกันที่ไหนบ้าง (มีการประกันชีวิตแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มหรือไม่) และใครเป็นผู้จะได้รับประโยชน์

   *** ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ***
   –เรียบเรียงโดย อินทิรา–

   คุณปรียาดูแลตัวเองด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ด้วย ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ!

 27. kitti

  วีซ่าเยี่ยมญาติทุกครั้งครับ

  1. ไอแอมจอย

   ปกติแล้ววีซ่าเยี่ยมเยือนญาติ ถ้าเรากลับเร็วก่อนกำหนดถือว่าไม่แปลกอะไรและเป็นผลดีด้วยซ้ำ การขอวีซ่าเยี่ยมเยือนปกติหลายๆคนก็ขอเผื่อหลายเดือน แล้วก็บินกลับมาก่อนเยอะแยะไป กรณีที่คุณ บินกลับมาก่อนกำหนดสองอาทิตย์เป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าเรามีหน้าที่การงานภาระผูกพันอะไรต่างๆที่เมืองไทยเป็นเหตุต้องรีบกลับมาดูแล เพียงแค่ไปเยี่ยมญาติที่สวีเดนไม่ได้คิดจะไปอยู่เลย

   ป.ล. ปกติเวลาถูกปฎิเสธวีซ่าทางสถานทูตเค้าจะเขียนมาว่าวีซ่าไม่ผ่านเพราะอะไร พอจะจำได้มั๊ยคะ

  2. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ kitti ขอเพิ่มเติมนิดนึง คือเวลาจองตั๋วเครื่องบินควร..ระบุวันไปและกลับให้ชัดเจน(ไม่ให้เกินจำนวนวันที่เราขอไป).. เพื่อประกอบในการยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยือนญาติ

   **หมายเหตุ : ไม่ควรซื้อตั๋วเปิด(ตั๋วที่ไม่ระบุวันกลับ)

   โชคดีค่ะ ขอให้ได้วีซ่าเร็วๆ!

 28. kitti

  พี่ครับ ตอนที่ไปสวีเดน ปี 2009 ผมกลับก่อนกำหนด2 อาทิตย์ เป็นเหตุให้การยื่นวีซ่าไม่ผ่านใน 2ครั้งหลังไหมครับ แล้วยื่นครั้งนี้จะมีผลด้วยไหมครับ แล้วมีคำแนะนำผมไหมครับ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ kitti รบกวนถามนิดนึงว่า..
   – ใน 2009 ไปด้วยวีซ่าประเภทไหนQuestion (หมายถึง เช่น เยี่ยมญาติ, ทำงาน หรือ ไปเที่ยวกันเอง อะไรทำนองนี้ค่ะ)
   – แล้วที่เคยขอวีซ่าอีก 2 ครั้งแล้วไม่ผ่านได้ยื่นวีซ่าอะไรไปคะQuestion

 29. kitti

  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีครับ แล้วจะรายงานข่าวดีครับ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ kitti ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้และเชื่อว่าเพื่อนๆที่แวะผ่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็คอยให้กำลังใจอยู่เช่นกัน ขอให้โชคดีและได้วีซ่าเร็วๆ เรารอฟังข่าวดีเช่นกันค่ะ

 30. kitti

  เคยไปสวีเดน ปี 2009 ปีต่อมายื่นวีซ่าไม่ผ่าน แล้วมายื่นอีกทีปีก่อนก็ไม่ผ่านอีก ปีนี้ว่าจะยื่นอีกที เป็นวีซ่าเยี่ยมญาติ ว่าจะยื่นพร้อมกะแฟน ซึ่งมีน้าผู้หญิงเป็นญาติ จะต้องยึดเกณฑ์อะไรบ้างครับถึงจะให้วีซ่าผ่านทั้ง 2 คน ขอคำแนะนำด้วยครับ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ kitti ในการยื่นครั้งนี้ ดิฉันเห็นว่าสิ่งที่ควรคำนึงถึงหลักใหญ่ๆก็จะมีดังนี้

   • ประเภทวีซ่า
    อันดับแรกเลยค่ะ คือ ยื่นและกรอกวีซ่าให้ตรงกับประเภทที่เราจะไป โดยเราจะยื่นขอ ..วีซ่าเพื่อเยี่ยมเยียนญาติ..
   • ไปแล้วกลับ
    สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่หลายท่านมองข้ามไปคือ เน้นในเรื่อง..ไปแล้วกลับ..นั่นก็คือว่ามีอะไรบ้างที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าไปแล้วเราจะกลับมาเมืองไทย รวมถึงตอนสัมภาษณ์ควรบอกเจ้าหน้าที่ด้วยความมั่นใจและเสียงหนักแน่นว่าเราไปแล้วจะต้องกลับมาแน่นอน
   • หาสาเหตุว่าทำไมวีซ่าไม่ผ่าน
    นั่นก็หมายถึง หาดูเหตุผลว่า ก่อนหน้านี้วีซ่าไม่ผ่านเพราะอะไร เราก็จะแก้ไขในสิ่งนั้น โดยการเตรียมเอกสารและข้อมูลที่คล้องจองกันเพื่อยื่นในครั้งต่อไป
   • แบบสอบถาม
    มีการกรอกข้อความโดยสมบูรณ์ในแบบสอบถาม (ตอบทุกคำถาม)
   • แสดงความสัมพันธ์
    ถ้าญาติเป็นน้าตามกฎหมายก็จะไม่ยาก โดยเราสามารถแสดงเอกสารให้เห็นว่าเป็นน้าตามกฎหมาย รวมถึงก๊อปปี้พาสปอร์ตของน้าที่มีประทับตราวีซ่าวันเข้า-ออกตอนที่เคยมาเมืองไทยทุกครั้งประกอบในการยื่นขอวีซ่า ฯลฯ และก๊อปปี้พาสปอร์ตหน้าที่มีประทับตราวีซ่าวันเข้า-ออกสวีเดนตอนที่เราเคยไปประเทศสวีเดนในปี 2009 ให้เค้าเห็นว่าเราเคยไปแล้วก็กลับ เพื่อเค้าจะได้มั่นใจมากขึ้นว่าเราเคยไปมาครั้งนึงแล้วก็ได้กลับตามกำหนด ไม่ได้หายไปเลย
   • ไม่ควรนำเงินเข้าธนาคารฉับพลัน
    ถ้าในกรณีที่ ตนเองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการไปครั้งนี้ ไม่ควรนำเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็นจำนวนมากในขณะที่กำลังจะขอวีซ่า เพราะจะทำให้วีซ่าไม่ผ่านได้
   • เงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายในขณะที่อยู่ในสวีเดน
    นั่นก็หมายถึงว่า เอกสารที่แสดงถึงการมีเงินที่เพียงพอเพื่อใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการเดินทาง เช่น รายการเดินบัญชีเงินฝากของธนาคาร หรือสำเนาสมุดฝากเงินของธนาคาร จำนวนเงินดังกล่าวควรเป็นจำนวนเท่ากับ 450 สวีดิชโครนต่อวัน/ ต่อ 1 ท่าน

    ยกตัวอย่างเช่น

    1 วัน = 450 kr / 1 ท่าน
    30 วัน = 450 x 30 = 13,500 kr/30 วัน
    ถ้าเดินทาง 2 ท่าน ก็จะ = 27,000 kr/30 วัน
    ตอนนี้ 1 kr จะเท่ากับประมาณ 5 บาทไทย
    ถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะเป็นจำนวนเงิน = 135,000 บาท/30 วัน

    หากญาติของคุณ kitti มีฐานะทางการเงินดีหน่อย ถ้าเป็นไปได้ขอแนะนำว่า..ควรให้ญาติทำเอกสารแสดงสถาณะทางเงินเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด รวมถึงที่พักและทุกสิ่งทุกอย่างขณะที่พักอยู่ในสวีเดน

   เมื่อเตรียมเอกสารทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อย แล้วค่อยทำการยื่นขอวีซ่า
   ขอให้คุณ kitti และภรรยาโชคดีในการขอวีซ่าครั้งนี้ค่ะ ! Bye

 31. kitti

  ขอบคุณในการต้อนรับครับ

 32. kitti

  อยากไปอยู่สวีเดนครับ เคยไปเยี่ยมญาติทีนึง น่าอยู่มาก ใครพอช่วยได้บ้างครับ ยินดีรับทุกเงื่อนไข

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ kitti ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ

 33. PP

  สวัสดีค่ะ คุณจอย ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะค่ะ ยังเครียดต่อค่ะ หนักเลย ห่วงลูกสาวค่ะ คนโตหมดสิทธิ์แล้ว ไม่อยากให้ ลูกสาวต้องหมดสิทธิ์ติดตามไปด้วยอีกคน นอกจากเรื่องแฟนป่วยแล้ว มีเรื่องอะไรที่เราต้องแจ้งให้เขาทราบได้อีกบ้างค่ะ เพื่อเขาจะได้พิจารณาวีซ่าได้ทันก่อนที่ลูกสาวจะอายุเกิน 18 ปี สามีดิฉันโทรถามมิเกรชั่นสวีเดนทุกอาทิตย์ไม่เคยบอกเขาถึงเรื่องลูกสาวจะอายุเกินเลย มีเมื่อวานนี้ละค่ะ สามีดิฉันโทรไปอีกบอกเขาเรื่องนี้ เขาบอกว่าให้สามีดิฉันเขียนจดหมายส่งไปที่ box 103 961 22 boden Fax: 0921-12955 แต่เขาไม่ได้บอกให้ระบุไปที่แผนก Uppehällstillstå นะค่ะ คุณจอยคิดว่าดิฉันต้องระบุมั้ยค่ะ แล้วถ้าทำตามที่แนะนำแบบนี้ คุณจอยคิดว่าจะได้ผลมั้ยค่ะ เครียดจังเลยค่ะ ขอเบอร์ได้มั้ยค่ะ อยากคุยด้วยจังเลยค่ะ วันๆตอนนี้ไม่ได้ทำอะไร นั่งหน้าคอม คนละตัวกับแฟน เข้าค้นหา ศึกษาวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยได้บ้างในตอนนี้ ใกล้บ้าแล้วค่ะ อิอิ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ PP พลอยกลุ้มใจไปด้วย ทำไงดีล่ะจะได้วีซ่าทัน คราวนี้ถ้าจะโทรมาหาดิฉันที่สวีเดนก็เกรงว่าจะแพง คือ..ขอบอกก่อนว่าดิฉันไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวีซ่านะคะGrin ปกติตอนกลางวันดิฉันไปทำงานทั้งวัน จะว่างก็จะเป็นช่วงหัวค่ำไปแล้วและถ้าไม่ได้ไปไหนก็จะว่างวันเสาร์+อาทิตย์ด้วย ถ้าคุณ PP อยากจะโทรมาจริงๆดิฉันก็จะส่งอีเมล์ไปบอกเบอร์มือถือของดิฉันให้ทางอีเมล์คุณ pp ค่ะ

   ถาม : นอกจากเรื่องแฟนป่วยแล้ว มีเรื่องอะไรที่เราต้องแจ้งให้เขาทราบได้อีกบ้างค่ะ
   ตอบ : เรื่องอื่นยังนึกไม่ออกค่ะ

   ถาม : สามีดิฉันโทรไปอีกบอกเขาเรื่องนี้ เขาบอกว่าให้สามีดิฉันเขียนจดหมายส่งไปที่ box 103 961 22 boden Fax: 0921-12955
   ตอบ : ดีแล้วค่ะที่เค้าบอกที่อยู่มาให้ แนะนำว่าส่งไปตามที่อยู่ที่เค้าบอกมาเลยค่ะ ไม่ต้องระบุแผนก

   ถาม : แล้วถ้าทำตามที่แนะนำแบบนี้ คุณจอยคิดว่าจะได้ผลมั้ยค่ะ
   ตอบ : ได้ผลหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจค่ะ แต่ก็ดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย คล้ายกับรออย่างเดียวจนลูกอายุเกิน

   ป.ล. ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ค่ะและเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็คอยแอบให้กำลังใจอยู่ด้วยเหมือนกัน ขอให้คุณ pp และครอบครัวโชคดีได้วีซ่าเร็วๆนี้และขอให้สามีคุณ หายป่วยเร็วๆด้วยค่ะ!Bye

 34. PP

  สวัสดีค่ะ คุณจอย ขอโทษค่ะ เพิ่งเจอเว๊บไซนี้ รู้สึกภูมิใจและดีใจมากเลยค่ะ ที่มีเวบไซนี้ รู้สึกอบอุ่นค่ะ คุณจอยตอบคำถามเป็นกันเองมาก น่ารัก ศรัทธาค่ะ ดิฉันมีปัญหาปรึกษาด้วยเช่นกันค่ะ ดิฉันรู้จักกับแฟนผ่านเวบไทย กันมาได้ประมาณ 4 ปีค่ะ ยอมรับค่ะ ว่าโชคดีได้เจอคนดีตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปคุยในเวบไทยนี้ ตอนนี้เราแต่งงานจดทะเบียนกันที่ไทยได้ 2 ปีแล้วค่ะ ดิฉันไปเที่ยวสวีเดน 7 เดือนด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ดิฉันไปเช๊คชื่อตรวจสอบสถานะการแต่งงานที่สวีเดน ก็มีหลักฐานถูกต้องว่า ดิฉันแต่งงานกับสามีถูกต้องทุกอย่างเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้ดิฉ้นกลับมาเมืองไทย ยื่นทำ ut วีซ่า พร้อมกับลูกสาว อายุ 17 ปี กับ ลูกชาย คนเล็ก อายุ 10 ขวบ (ส่วนลูกชายคนโตอายุ 21 ดิฉันไม่ได้ทำเรื่องพาเขาไปด้วยเนื่องจากมีคนแนะนำว่า เขาอายุเกิน 18 ปี ดิฉันทำถูกต้องใช่มั้ยค่ะ ) ตอนนี้ ดิฉันมีปัญหาค่ะ ดิฉันยื่นทำ ut วีซ๋าแบบธรรมดาตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2556 ถูกนัดสัมภาษณ์พร้อมลูกๆๆ ทั้ง 2 คนในอีก 5 วันถัดมาจนป่านนี้ เกือบ จะ 6 เดือนแล้วค่ะ ยังไม่ได้ คำตอบเลย แฟนโทรตามเขาก็ได้คำตอบแค่ว่ายังไม่มีคนทำงาน แบบฟอร์มยังไม่มีพนักงานดูแลเพราะ คนยื่นเรื่องเยอะมาก อาจต้องรอเป็นปี ดิฉันจะทำยังงัยดีค่ะ เพราะ ตอนนี้ ลูกสาว ดิฉัน ก็อายุ 17 กับอีก 2 เดือนแล้ว ถ้าลูกสาวดิฉันอายุเกิน 18 ปัญหาจะเกิดมั้ยค่ะ ดิฉันต้องทำอย่างไรค่ะ ตอนนี้ แฟนดิฉันเพิ่งจะบินมาอยู่ไทยด้วยค่ะ เขาให้เหตุผลว่าเขารอไม่ไว ทางโน่นทำงานนานเกิน เขารอจนเขาป่วยเพราะ เขาต้องการครอบครัวไปอยู่ทีสวีเดนด้วย ดิฉันต้องทำงัยดีค่ะ รบกวนตอบด้วยเถอะค่ะ เครียดมากเลย อยากไปทำงาน หาเงินเลี้ยงลูก อยากให้ลูกได้คเข้าเรียนที่โน่นไวๆ ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ PP ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์และขอขอบคุณสำหรับคำชม พอได้อ่านเรื่องราวแล้วรีบตอบเลยค่ะ เดี๋ยวลูกสาวจะอายุเกิน 18 ซะก่อน ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

   ถาม : ส่วนลูกชายคนโตอายุ 21 ดิฉันไม่ได้ทำเรื่องพาเขาไปด้วยเนื่องจากมีคนแนะนำว่า เขาอายุเกิน 18 ปี ดิฉันทำถูกต้องใช่มั้ยค่ะ
   ตอบ : ใช่ค่ะ ลูกอายุ 21 ถือว่าอายุเกิน

   ถาม : ดิฉันยื่นทำ ut วีซ๋าแบบธรรมดาตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2556 ถูกนัดสัมภาษณ์พร้อมลูกๆๆ ทั้ง 2 คนในอีก 5 วันถัดมาจนป่านนี้ เกือบ จะ 6 เดือนแล้วค่ะ ยังไม่ได้ คำตอบเลย แฟนโทรตามเขาก็ได้คำตอบแค่ว่ายังไม่มีคนทำงาน แบบฟอร์มยังไม่มีพนักงานดูแลเพราะ คนยื่นเรื่องเยอะมาก อาจต้องรอเป็นปี
   ตอบ : เมื่อกี้ดิฉันเข้าไปดูในเว็บให้ เค้าเขียนไว้ว่า ถ้ายื่นวีซ่ายูทีแบบออนไลน์จะรอ 16 เดือนค่ะ แต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะมีคนจำนวนมากที่ได้วีซ่าเร็ว

   If you are applying for the first time
   When you apply for the first time, the waiting times for a decision are approximately:

   •11 months if you apply online
   •16 months if you submit a paper application.

   ถาม : ดิฉันจะทำยังงัยดีค่ะ เพราะ ตอนนี้ ลูกสาว ดิฉัน ก็อายุ 17 กับอีก 2 เดือนแล้ว ถ้าลูกสาวดิฉันอายุเกิน 18 ปัญหาจะเกิดมั้ยค่ะ
   ตอบ : เกิดค่ะ คือพอลูกสาวครบ 18 ปีบริบูรณ์ปุ๊บก็ถือว่าจบ ลูกสาวก็ไม่ได้ไปด้วยถือว่าอายุเกินที่เค้ากำหนดให้ติดตามแม่ กลุ้มใจแทนเป็นห่วงลูกสาวด้วยนะคะผู้หญิงด้วย

   ถาม : ดิฉันต้องทำอย่างไรค่ะ ตอนนี้ แฟนดิฉันเพิ่งจะบินมาอยู่ไทยด้วยค่ะ เขาให้เหตุผลว่าเขารอไม่ไว ทางโน่นทำงานนานเกิน
   ตอบ : ถ้าคุณ pp ชอบก็ขอแนะนำว่า ถ้าสามีป่วยหนักควรส่งใบรับรองแพทย์ + เขียนจดหมายส่งไปที่มิเกรชั่นสวีเดน แผนก Uppehällstillstå

   ตอนที่แฟนคุณ PP บินมาอยู่เมืองไทย ดิฉันกังวลว่าถ้าเกิดทางมิเกรชั่นส่งเอกสารมาที่บ้านจะทราบได้ยังไง มีใครที่พอไว้ใจได้คอยเฝ้าไปรษณีย์ให้บ้างมั๊ยคะ และขอแนะนำให้แฟนคุณ PP คอยเช็คดูอีเมล์ด้วยค่ะ เพราะบางทีเค้าก็ติดต่อมาทางอีเมล์ และบางทีเค้าก็จะโทรศัพท์ไปคุยกับแฟนคุณ PP คล้ายๆกับสัมภาษณ์สดน่ะค่ะ คือแต่ละคนก็แตกต่างกันไปว่าจะเจอเจ้าหน้าที่ติดต่อแบบไหน

   ถาม : เขารอจนเขาป่วยเพราะ เขาต้องการครอบครัวไปอยู่ทีสวีเดนด้วย
   ตอบ : ขอเล่าประสบการณ์ขอวีซ่าของเพื่อนคนนึงให้ฟัง คือเค้ามีลูกสองคนจากสามีเก่าที่เป็นคนไทยและได้หย่าขาดจากสามีคนเก่าแล้ว จากนั้นก็ได้พบรักกับชาวสวีเดน ได้ยื่นวีซ่ายูทีแบบไม่ได้แต่งงานกันโดยจะเอาลูกไปพร้อมเลยทั้งสองคน ตอนที่ขอวีซ่าลูกคนแรกอายุ 16 อีกคนอายุ 15 แต่ปรากฎว่าลูกคนโตเป็นผู้ชายไม่ยอมไปด้วยเค้าอยากอยู่เมืองไทย ก็เลยทำเรื่องพาไปได้แค่ลูกคนเล็กคือผู้หญิงอายุ 15 ปี พอยื่นวีซ่ายูทีไปปรากฎว่ารอวีซ่าประมาณสามปีรอแล้วรออีกก็ยังไม่ได้ไป รอนานมากแฟนเค้าก็โทรตามเรื่องยังไงก็ไม่ได้ไปบอกแค่ให้รอ จากนั้นแฟน(อยู่สวีเดน)ก็เกิดล้มป่วยลง และได้เขียนเป็นจดหมาย(เป็นภาษาสวีเดน) + พร้อมใบรับรองแพทย์(เป็นภาษาสวีเดน) ส่งไปให้ทางมิเกรชั่นที่สวีเดนและหลังจากนั้นไม่นานวีซ่าก็ผ่านเลยค่ะ เค้าบอกดีใจมากเพราะลูกอายุเกือบจะครบสิบแปดพอดีและเค้าก็มีลูกสาวมาอยู่ด้วยที่สวีเดนจนทุกวันนี้

   และประสบการณ์ของเพื่อนอีกคน คือเพือนคนนี้มีลูกสองคนเช่นกัน คนนึงอายุมากและแต่งงานแล้วเลยไม่ได้เอามาด้วย ส่วนลูกคนเล็กตอนที่ยื่นวีซ่าให้ตอนนั้นลูกอายุ 17 ปี ปรากฎว่ารอวีซ่ารอไปรอมาอายุ ครบสิบแปดก็ถือว่าเรื่องจบไปเลยค่ะ ลูกเลยได้อยู่เมืองไทยจนทุกวันนี้

   ขอแนะนำว่า ถ้าคุณ pp ชอบ ก็ลองส่งสำเนาใบรับรองแพทย์ + ให้แฟนเขียนจดหมาย(เขียนเป็นภาษาสวีเดน)เนื่องจากได้ยื่นวีซ่าไปและไม่ทราบว่าใครเป็นคนดูแลเรื่อง เลยส่งไปที่ฝ่าย Uppehällstillstå เรื่องการล้มป่วยด้วยค่ะว่าป่วยเป็นโรคอะไรและอยากจะขอให้ภรรยาและครอบครัวย้ายไปอยู่สวีเดนโดยเร็วเนื่องจากคิดถึงและเป็นห่วงภรรยและครอบครัวมากๆว่าอยู่เมืองไทยจะเป็นยังไงกันบ้าง เป็นห่วงเรื่องนี้มากจนถึงขนาดตัวเองล้มป่วย ยังไงก็ขอให้ได้วีซ่าโดยเร็วเพื่อที่จะได้มาดูแลตัวเองตอนเจ็บป่วยและทั้งนี้ครอบครัวจะได้อยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคน (คืออันนี้ดิฉันแนะนำให้เป็นตัวอย่างนะคะ คุณ pp นำไปดัดแปลงและแต่งเติมเอาเองตามเรื่องจริงที่มี)

   ป.ล. คราวนี้เรามาดูก่อนว่าอาการป่วย ถ้าดูแล้วว่าป่ว่ยหนักเราถึงจะส่งเรื่องตามด้านบนไปได้ แต่คราวนี้ก็อาจจะแย้งกันอีกว่า ถ้าเกิดเค้ามาคิดว่าป่วยแล้วทำไมนั่งเครื่องบินมาเมืองไทยได้เราจะตอบยังไงดีล่ะ

 35. vaska

  สวัสดีคะ คุณจอย กบมีเรื่องรบกวนคะ
  กบทำวีซ่ๅท้่องเทียวมาอยู่กัซแฟน ได้ วีมา75วันและไปต่อได้ ut เลยพร้อมกับเอกสารแนะนำให้ ทำวึีซ่าput กบสามารถทำ put ทึ่นึ้ได้หรือป่าวคะ แล้วค่อยกับเมืองไทยพร้อมกัขแฟนเพื่อไปเยื่ยมพ่อกับแม่ หรือต้องยื่น putแล้วไปสัมภาสที่เมืองไทย กบอยากกับบ้านและกลับมาสวึีเดนพล้อมๆแฟนคะ เพื่อจะได้เตรียมหาที่เรียนกับช่วยแฟนทำงาน(กบแต่งงานกะแฟนแล้ว) รบกวนขอคำแนะนำด้วยคะ
  ขอบคุณมากๆนะคะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณกบ ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

   ถาม : ได้ ut เลยพร้อมกับเอกสารแนะนำให้ ทำวึีซ่าput กบสามารถทำ put ทึ่นึ้ได้หรือป่าวคะ
   ตอบ : โดยปกติทั่วๆไปแล้ว พอได้วีซ่า ut ก็จะอาศัยอยู่สวีเดน 2 ปีแล้วค่อยต่อวีซ่า put + พร้อมสัมภาษณ์ที่สวีเดนเลยค่ะ

   แต่ก็จะมียกเว้นอยู่คือ ถ้าอาศัยอยู่ด้วยกันกับแฟนหรือสามีที่เป็นชาวสวีเดนที่เมืองไทยอย่างน้อยสองปีก็สามารถขอวีซ่า put ที่เมืองไทยได้เลยค่ะ พอได้วีซ่า put แล้วค่อยย้ายมาอยู่สวีเดน

   เอ๊ะหรือว่าเป็นข่าวใหม่ เคสคุณกบเป็นวีซ่าแบบซุปเปอร์สายฟ้าแล็บGrinเลยนะคะ ได้วีซ่า ut ปุ๊บแล้วขอวีซ่า put ต่อเลย

   1. vaska

    ขอบคุณคะ คุณจอย กบลองโทรถามที่ไมเกชั่นแล้วคะ เคาบอกให้กับไปทำutที่เมืองไทยอีกทีคะ ตัวนี้เหมือน บัตรแทน ที่ยังไม่มีเลขที่บัตร ไม่สามารถใช้แทนพาสฯได้ แต่ถ้าจะอยู่ต่อก็ต่อได้อีก 3เดือนคะ โดยไม่ต้องกลับเมืองไทย แต่ถ้ากลับไปทำut ผ่านการสัมภาษณ์เวลาขอ put ที่สวีเดนจะได้ง่ายขื่น และ ตัวut ที่ได้ก็สามารถใช้ไปสมัครเรียนและทำงานได้ เคาว่าจะดีกว่าคะ ตอนี่ได้บัตรมา กบก็งงเพราะมัน ไม่เป็นไปตามที่กบคิดและตามข้อมูลที่มีเลยไปไม่ถูก.. Smile ตอนนี้กะไว้สองทางคึอลองทำ put (ตามเอกสารที่แนะนำ) กบจะแนบเอกสารนี้ไปด้วย กับ ขอวีซ่า ut ตามขั้นตอน แต่จะให้แฟนกลับไปด้วย และไปที่กงสุลด้วยในวันสัมภาษณ์เผื่อได้ วีซ่าเร็วขึ้น Grin

    1. ไอแอมจอย

     สวัสดีค่ะ คุณกบ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะและเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็แอบลุ้นอยู่ในใจเช่นกัน ขอให้คุณกบโชคดีในการขอวีซ่าและได้วีซาเร็วๆค่ะ! เรารอฟังข่าวดีอยู่นะคะ

 36. ต้อง

  พี่จอยขอถามต่อคะ แฟนอยู่KONGA อยู่ส่วนไหนหรอคะ แล้วถ้าสมุมิตนั่งเครื่องไปลงที่ไหนคะถึงใกล้สุด
  แล้วที่นั้นน่ากลัวไมคะ อนาคตเพื่อไปอยู่คนไทยเยอะไมคะ เพราะตอนนี้หนูหนักใจภาษา แฟนไม่เก่งอังกฤษ
  หนูก้อได้อังกฤษนิดเดียวคะ รบกวนนะคะ ขอบคุณคะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้องต้อง คือพี่ได้ไปหาข้อมูลของเมือง KONGA มาให้ แต่ข้อมูลของเมืองนี้มีน้อยมากเลยนะน้อง แต่ก็จะพอมองภาพรวมออกมาได้ตามนี้ค่ะ

   Konga เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบด้วยป่าและทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยู่ใน Kronobergs län มีคนอาศัยอยู่ 508 คน (รวมน้องต้องด้วยก็จะเป็น 509 คนGrin) ห่างออกไปประมาณ 10 กิโลเมตรก็จะมีร้านค้ามากมาย มีชายหาดที่สวยงามและมีแค้มป์ปิ้ง

   ถาม : แฟนอยู่KONGA อยู่ส่วนไหนหรอคะ
   ตอบ : อยู่ทางภาคใต้ของสวีเดนค่ะ จะตั้งอยู่ในส่วนของ Kronobergs län และได้แนบแผนที่มาให้ดูด้วย ลองเข้าไปดูในลิงค์นี้ค่ะ : แผนที่ Konga

   ถาม : แล้วถ้าสมุมิตนั่งเครื่องไปลงที่ไหนคะถึงใกล้สุด
   ตอบ : ถ้าเริ่มจากเมืองไทย เราก็จะขึ้นจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปลง สตอกโฮล์ม แล้วต่อเครื่องบินภายในประเทศจากสตอกโฮล์มไปลงที่ Ronneby อยู่ทางใต้ของ Konga โดยห่างจาก Konga ประมาณ 27.5 กิโลเมตร (เป็นสนามบินที่อยู่ใกล้กับเมือง Konga มากที่สุด)

   แต่ถ้าจะเดินทางด้วยรถไฟก็จะใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงกว่า โดยเราจะนั่งรถไฟจากสตอกโฮล์มแล้วไปต่อรถเมล์เบอร์ 215 แล้วก็เดินอีกนิดหน่อยค่ะ

   ถาม : แล้วที่นั้นน่ากลัวไมคะ
   ตอบ : ไม่แน่ใจค่ะ

   ถาม : อนาคตเพื่อไปอยู่คนไทยเยอะไมคะ
   ตอบ : คิดว่าไม่น่าเยอะค่ะ ดูจากจำนวนประชากรแล้วมีน้อย แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ตอนที่น้องไปโรงเรียนเรียนภาษาสวีเดนก็อาจจะได้รู้จักเพื่อนคนไทยที่นั่นด้วย

 37. ต้อง

  อยากทราบว่าค่าเงินของสวีเดน แฟนอยู่เมือง KONGA
  เท่ากับเงินไทยเท่าไรคะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณต้อง ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ค่าเงินของสวีเดน สำหรับวันนี้ 1 โครนสวีเดน จะเท่ากับประมาณ 5 บาทไทยค่ะ

   ยกตัวอย่างเช่น มีตังค์อยู่ 100 โครนก็เท่ากับมีเงิน 500 บาท

 38. สุปราณี ยอดเงิน

  รบกวนสอบถามค่ะ
  ดิฉันอยู่ที่ Ekeby ใกล้ Helsingborg ต้องการหย่ากับสามี แกติดเหล้าค่ะ ตอนนี้ดิฉันมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนอายุ6ปี ดิฉันมีงานทำบ้างเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่มีเงินเก็บ อยากรู้ว่าถ้าหย่ากับสามีแล้ว จะได้สินสมรสแบ่งกันยังไง ดิฉันต้องไปติดต่อกับสถานกฎหมายที่ไหน ถ้ารู้ช่วยกรุณาตอบด้วยค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณสุปราณี ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

   ถาม : อยากรู้ว่าถ้าหย่ากับสามีแล้ว จะได้สินสมรสแบ่งกันยังไง
   ตอบ : ขอตอบจากที่เห็นนะคะคือ ปกติจะได้สินสมรสคนละครึ่งค่ะ แล้วก็จะมีการตกลงกันว่าใครจะเป็นคนดูแลลูกและคนนั้นก็จะเป็นผู้รับเงินค่าเลี้ยงดูลูกในแต่ละเดือนจนกว่าลูกจะอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

   ในกรณี..มีลูกด้วยกันซึ่งอายุตํ่ากว่า 16 ปี..ปกติจะหย่ากันทันทีเลยไม่ได้ต้องรอประมาณหกเดือนก่อน ลองอ่านเพิ่มเติมในลิ้งค์นี้ค่ะ Skilsmässa

   ถาม : ดิฉันต้องไปติดต่อกับสถานกฎหมายที่ไหน
   ตอบ : ลองโทรไปปรึกษาที่นี่ดูค่ะ เป็นที่ปรึกษาสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาต่างๆ Kvinnofridslinjen Kvinnofridslinjen (สายด่วนสันติภาพสตรี) หมายเลขโทรศัพท์ 020-50 50 50 เป็นศนูย์บริการที่ให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง

 39. สุวารี คำพุก

  อยากถามว่า ดิฉันต้องการทำวีซ่าไปสวีเดน เพราะแฟนของดิฉันต้องการให้ฉันไปเยี่ยมเขาที่นั่น ดิฉันต้องการถามว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณสุวารี ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ขออภัยที่ตอบค่อนข้างช้า กรณีวีซ่าไปเยี่ยมแฟนที่สวีเดนนั้นเราจะยื่นแบบ..วีซ่าท่องเที่ยว.. สิ่งสำคัญของวีซ่าท่องเที่ยวเน้นไปที่การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับแฟน ค่าใช้จ่ายครอบคลุมในการไปครั้งนั้น ฯลฯ และที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือ ต้องแสดงให้เค้าเห็นว่าเราไปแล้วจะกลับมาเมืองไทยอย่างแน่นอน คือเน้นว่า..Starไปแล้วกลับ ตอนสัมภาษณ์ควรจะหนักแน่นในคำตอบนี้

   วีซ่าท่องเที่ยวก็เลือกว่า ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

   • มีสปอนเซอร์(มีคนออกค่าใช้จ่ายให้)
   • กรณีนี้ก็ให้สปอนเซอร์แสดงฐานะการเงินแทน

   • หรือออกค่าใช้จ่ายเอง
   • ถ้ากรณีออกค่าใช้จ่ายเอง เราต้องแสดงหน้าที่การงาน รายได้ และเงินในบัญชีธนาคารเพียงพอในขณะที่เราอยู่สวีเดน

   ตอนยื่นขอวีซ่านั้น ปกติจะคำนวณค่าใช้จ่าย โดยแสดงแสดงการเงินในธนาคารอย่างน้อย 450 สวีดิชโครนต่อวัน (1 โครน แลกเป็นเงินไทยตอนนี้เฉลี่ยก็ประมาณ 5 บาท)

   ยกตัวอย่างเช่น

   สมมุติว่าไป 1 คน
   ก็จะคำนวณจาก
   450 x 1 = 450 โคน / ต่อวัน
   ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ
   450 x 5 = 2,250 บาท / ต่อวัน
   ถ้าไป 30 วันก็จะเป็น
   2,250 x 30 = 67,500 บาท

   สรุปว่าค่าใช้จ่ายสำหรับ 30 วัน อันนี้ไม่รวมกับค่าตั๋วเครื่องบินและค่ายื่นวีซ่า คำนวณดูแล้วถ้าเราควรมีตังค์ในบัญชีธนาคารอย่างน้อย 67,500 บาทค่ะ

   1. vaska

    ขอบคุณคะ คุณจอย กบลองโทรถามที่ไมเกชั่นแล้วคะ เคาบอกให้กับไปทำutที่เมืองไทยอีกทีคะ ตัวนี้เหมือน บัตรแทน ที่ยังไม่มีเลขที่บัตร ไม่สามารถใช้แทนพาสฯได้ แต่ถ้าจะอยู่ต่อก็ต่อได้อีก 3เดือนคะ โดยไม่ต้องกลับเมืองไทย แต่ถ้ากลับไปทำut ผ่านการสัมภาษณ์เวลาขอ put ที่สวีเดนจะได้ง่ายขื่น และ ตัวut ที่ได้ก็สามารถใช้ไปสมัครเรียนและทำงานได้ เคาว่าจะดีกว่าคะ ตอนี่ได้บัตรมา กบก็งงเพราะมัน ไม่เป็นไปตามที่กบคิดและตามข้อมูลที่มีเลยไปไม่ถูก.. Smile ตอนนี้กะไว้สองทางคึอลองทำ put (ตามเอกสารที่แนะนำ) กบจะแนบเอกสารนี้ไปด้วย กับ ขอวีซ่า ut ตามขั้นตอน แต่จะให้แฟนกลับไปด้วย และไปที่กงสุลด้วยในวันสัมภาษณ์เผื่อได้ วีซ่าเร็วขึ้น Grin

 40. วรนุชมโนราช

  นุชแต่งงานที่สวีเดนตั้งแต่เดือนมีนาคม2013 ก็กลับไปเมืองไทยไปทำวีซ่ากับลูกมาพร้อมกัน..มาอยู่ที่สวีเดนเดือนสิงหาตอนนี้ก็5เดือนแล้ว..มีปัญหากับแฟนเรื่องลูกของเขามาอยู่ด้วยเขาอายุ21ปีเป็นผู้ชายเขาก็มาเอาห้องลูกสาวเราอยู่ลูกนุชเลยต้องย้ายมานอนกับเราลูกสาว12ปีแล้ว..ปัญหาคือลูกเราเห็นนุชกับแฟนมีอะไรกัน2หน เขาเลยตัดสินใจบอกนุชอยากได้ห้องนอนคืนเราก็พยายามคุยกับแฟนแต่เขาไม่เขาใจเราทำให้มีปากเสียงกันบ่อยและทำให้นุชรู้สึกเหนื่อย..ตอนนี้แฟนขอหย่ากับนุชที่นุชไม่มีความผิดอะไร..มีแต่เขาที่ชอบตะคอกลูกสาวด่านุชต่างๆนาๆทำให้เรารู้สึกกว่า..ถ้านุชเซ็นใบหย่านุชจะมีสิทธิ์อยู่ที่สวีเดนไหมค่ะนุชมีวีซ่า2ปี..ถ้าเข้าซูเซี่ยนเขาจะช่วยนุชกับลูกได้ไหมค่ะ..นุชกับลูกอยากอยู่ที่นี้มีอนาคตที่นี้จะมีที่ไหนช่วยได้บ้าง..ขอความแนะนำด้วยค่ะ…จากคนเป็นแม่ที่กำลังทุกข์ใจมาก

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณนุช ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ หลังจากที่ได้อ่านเรื่องราวแล้ว ดิฉันรู้สึกกลุ้มใจและเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องลูกเป็นห่วงมากๆเลยค่ะBig Frown แล้วเป็นลูกผู้หญิงด้วย ในกรณีนี้ถ้าเราอยู่ไม่ครบสองปีและยังไม่ได้ใบอยู่ถาวร (วีซ่าถาวร หรือที่เรียกสั้นๆว่า วีซ่า PUT) หากเกิดการหย่าปกติแล้วเราก็จะได้กลับเมืองไทยกับลูกค่ะ เพราะลูกไม่ได้ถือสัญชาติสวีเดน หากยังไม่มีวีซ่าถาวรแต่ลูกถือสัญชาติสวีเดนแต่เราก็จะมีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือจากโซเชียลได้

   ที่สำคัญในถ้าเหตุการณ์หนักขึ้นและเกิดมีเพื่อบ้านหรือใครไปแจ้งคอมมูนเรื่องลูกถูกตะโคก และเห็นว่าผู้ปกครองไม่สามารถอยู่ร่วมกับเด็กได้เจ้าหน้าที่อาจจะต้องทำการแยกตัวเด็กออกจากผู้ปกครอง โดยการนำเด็กย้ายไปอยู่กับญาติ หรือ ครอบครัวที่รับดูแล (Familjehem) เป็นเวลาชั่วคราว ขอแนะนำว่า..ถ้ามีญาติพี่น้องอยู่ที่สวีเดนที่อยู่ไม่ไกลนัก ลองฝากลูกไปอยู่สักพักเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน

 41. Marine

  ขอสอบถามข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับการไปจดทะเบียนสมรสกับสามีที่เป็นชาวสวีเดนหน่อยค่ะ
  1.ต้องไปติดต่อขอทำเรื่องจดทะเบียนสมรสที่ไหนค่ะ ใช่ที่ Skatteverket หรือเปล่า
  2.ใบรับรองความโสดเราที่เป็นคนไทยต้องใช้หรือไม่ ถ้าใช้ไปติดต่อที่สถานกงสุลไทย ณ สวีเดน หรือว่าต้องทำจากเมืองไทยแล้วส่งมา
  3.เอกสารที่ต้องใช้ยื่นในส่วนของเราที่เป็นคนไทยต้องใช้อะไรบ้าง

  ขอบคุณมากๆ สำหรับข้อมูลล่วงหน้า อ่านจากของบางคนที่ถามมาแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะ

 42. จันทิมา

  ตอนนี้ แต่งงานกับชาวสวีเดนในไทย ค่ะ แฟนอยากอยู่ที่นี่ อยากทราบว่าลูกที่เกิดที่เมืองไทย จะได้สัญชาติสวีเดน และได้รับการดูแลจากรัฐบาลหรือไม่ ขอบคุณสำหรับคำตอบ นะคะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณจันทิมา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ขอตอบจากที่เห็นนะคะ คือดิฉันมีเพื่อนรุ่นน้องคนนึงมีแฟนเป็นชาวสวีเดน ลูกเค้าเกิดที่เมืองไทยลูกจะถือได้สองสัญชาติเลยค่ะ คือสวีดิชและไทย

 43. วิชนันท์

  แฟน จะมา ที่ไทย 16 พ.ย 56 นี้ ค่ะ มาแค่ 2อาทิตย์ 30 ก้กลับสวีเดน….ที่จะมาเพราะอยากจดทะเบียนสมรถด้วยกับหนูค่ะ,,,อยากทราบว่า 2อาทิตย์ จะเสร็จ ไหม ค่ะในการเดินเรื่องจด,และ หนูต้องเตรียมเอกสารไรบ้างค่ะ,ขอบคุณค่ะ,

 44. Thai Student in STHLM

  สอบถามเรื่องวีซ่า SAMBO -same gender คือว่ามาเรียนที่สวีเดนได้ปีกว่าแล้วครับ อีกประมาณแปดเดือนปีก็จะจบ แต่ไม่อยากกลับไทย พอดีมีเพื่อนสวีดิช อยากจะช่วยให้อยู๋ที่นี่ได้ แต่ไม่แน่ใจครับว่าจะเป็นวีซ่าแบบแต่งงานหรือ SAMBO ไม่ทราบว่ามีคนไทยเคยทำแบบนี้บ้างรึเปล่าครับ มีสัมภาษณ์ก่อนรึเปล่า ขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้ก็ไม่ได้พักอยู่กับเพื่อนสวีดิชคนนั้นครับ แต่อยู่ห้องเช่าไม่ไกลกันมาก
  อย่างเช่นไปเที่ยวด้วยกัน ต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานโชว์ migration รึเปล่าครับ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ Thai Student in STHLM Grin ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ อยากจะตอบคำถาม แต่ก็ขออภัยที่ไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับเรื่อง่นี้ เรากำลังรอท่านผู้ใจดีที่มีประสบการณ์และทราบข้อมูลมาช่วยตอบค่ะ

 45. Denis

  ขอความคิดเห็นค่ะ กรณีถ้าแต่งงานกับคนสวีเดนแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรค่ะ
  คือตอนนี้อยู่ที่สวีเดนด้วยวีซ่าท่องเที่ยวสามเดือน และแฟนบอกว่าจะอยากทำเรื่องแต่งงานที่สวีเดนแต่ยังไม่จดทะเบียน แฟนอายุมากกว่าเยอะเค้าจะจดทะเบียนด้วยหลังอยู่ด้วยกัน2-3 ปีก่อน คือเค้ากลัวเราไม่อยู่กะเค้ามั้ง เลยไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่าค่ะ รบกวนผู้มีรู้ช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดึค่ะคุณ Denis ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ สำหรับการแต่งงานที่จดทะเบียนกับไม่ได้จดทะเบียนกันนั้น จากที่ดิฉันเห็นมาจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหน

   จดทะเบียนสมรสกับชาวสวีเดน

   ข้อดี

   • ข้อดีของการจดทะเบียนสมรสที่เห็นได้ชัดคือ มีทรัพย์สินร่วมกันและการได้รับมรดกทรัพย์สมบัติของสามี/ภรรยา กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตหลังจากที่ทำการจดทะเบียนสมรสกันแล้ว
   • ข้อดีอีกอย่างคือ แต่งงานและจดทะเบียนสมรสพร้อมเปลี่ยนนามสกุลตามสามี สามารถขอมีบัตร ID-Kort ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบ 6 เดือน
   • และนอกจากนี้ หลังจากที่อยู่สวีเดนได้ประมาณ..สามปี..ก็สามารถยื่นขอสวีดิชซิติเซ้นได้ค่ะ

   ข้อเสีย

   • คือ ก็คือกรณีถ้าต้องการหย่าจะดูยุ่งยาก ถ้า..ทั้งคู่ตกลงปลงใจกันว่าจะหย่ากันแน่..ก็สามารถฟ้องไปที่ศาลและหย่าได้ทันที แต่..ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วย..กับการหย่าก็ต้องรอประมาณหกเดือนถึงจะหย่าจากกันได้ และถ้าในกรณี..มีลูกด้วยกัน..จะหย่ากันทันทีเลยไม่ได้ต้องรอประมาณหกเดือนถึงจะหย่าขาดจากกันได้ค่ะ

   ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับชาวสวีเดน

   ข้อดี

   • เวลาเลิกกันก็ไม่ยุ่งยากค่ะ สามารถแยกจากกันไปได้เลย

   ข้อเสีย

   • ถ้าเลิกกันก็จะไม่ได้สมบัติของอีกฝ่ายหนึ่ง
   • พอได้วีซ่าชั่วคราวอยู่อาศัยสวีเดน(วีซ่า UT) หลังจากที่ย้ายเข้ามาสู่สวีเดนก็ไม่สามารถที่จะไปติดต่อทำ..บัตรประจำตัวประชาชน(id-kort)..ได้เลย ต้องรอสักพักก่อน (แต่จากที่เห็นบางคนเค้าก็ไปทำได้เลย)
   • และนอกจากนี้ หลังจากอยู่สวีเดนได้ประมาณ..ห้าปี.. ถึงจะสามารถยื่นขอสวิดิชซิติเซ้นได้ค่ะ
   1. พรรณวดี

    อยากสอบถามเกี่ยวกับการหย่าค่ะ. ดิฉันแต่งงานกับสามีที่สวีเดนแต่สามีเป็นชาวเดนมาร์คและได้ย้ายมาอยู่ที่สวีเดนเป็นเวลวหลายปีก่อนที่จะแต่งงานกับดิฉันหลังจากแต่งงานดิฉันได้วีซ่า 5 ปี แต่ก่อนวีซ่าของดิฉันจะหมดดิฉันมีปัญหากับสามีและได้แยกกันอยู่ระยะหนึ่งหลังจากวีซ่าหมดได้ประมาณ1อาทิตย์ดิฉันได้กลับไปอยู่กับสามีและได้ไปขอต่อวีซ่าถาวร หลังจากนั้น migrationsverket.se ให้ดิฉันรอประมาณ 14 เดือนระหว่างที่รอดิฉันกับสามีได้มีปัญหาและแยกกันอยู่อีกครั้งซึ่งดิฉันก๋ได้ย้ายชื่อออกจากที่อยู่ของสามี. ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทาง migration ได้โทรไปติดต่อสอบถามสามีของดิฉัน- สามีของดิฉันได้ตอบไปว่าตอนนี้ดิฉันไม่ได้อาศัยอยู่กับเขาแล้วหลังจากที่แต่งงานได้1ปีซึ่งไม่เป็นความจริง. และในนะนี้ดิฉันและสามีได้ดำเนินการหย่าและอยู่ในระหว่างการพิจรนาของศาล. ดิฉันได้มีการติดต่อกับ migrationsverket ตลอดเวลาและได้คำตอบว่าไม่สารถให้วีถาวรกับดิฉันได้และแนะนำให้ใช้ทนายความช่วยในการขอต่อวีเมื่อ 4 วันที่ผ่าน.
    อยากทราบว่าดิฉันควรทำอย่างไรกับการต่อวีซ่า และสิทธิในการหย่าจากสามี. ซึ่งในขณะนดิฉันก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทนายความเลย.

    1. ไอแอมจอย

     สวัสดีค่ะ คุณพรรณวดี ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ พอได้อ่านเรื่องราวแล้วก็พลอยกลุ้มใจไปด้วยเป็นห่วงจริงๆ ยังไงก็สู้ๆนะคะลองสู้ดูก่อน

     ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

     ถาม : หลังจากแต่งงานดิฉันได้วีซ่า 5 ปี แต่ก่อนวีซ่าของดิฉันจะหมดดิฉันมีปัญหากับสามีและได้แยกกันอยู่ระยะหนึ่งหลังจากวีซ่าหมดได้ประมาณ1อาทิตย์ดิฉันได้กลับไปอยู่กับสามีและได้ไปขอต่อวีซ่าถาวร
     ตอบ: นั่นก็แสดงว่าคุณพรรณวดีได้อยู่กับสามีนานมากกว่า 2 ปี ในการชอวีซ่าถาวร (หรือที่เรียกว่า วีซ่า PUT) นั้น มีการพิจารณาจากหลายอย่างประกอบกันแต่หลักใหญ่เค้าจะเล็งไปที่หลังจากที่ได้วีซ่ายูทีแล้วเราจะต้อง..อยู่กับผู้รับรองของเราอย่างน้อยสองปี.. และอาศัยอยู่ในสวีเดนเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีโดยที่เราไม่ได้ออกนอกประเทศสวีเดนติดต่อกันเป็นเวลานานๆ และกรณีของคุณพรรณวดีก็มีตามนี้ ฉะนั้นตามหลักความเป็นจริงแล้วเราควรจะมีสิทธื์ได้วีซ่า PUT ค่ะ

     ถาม : สามีของดิฉันได้ตอบไปว่าตอนนี้ดิฉันไม่ได้อาศัยอยู่กับเขาแล้วหลังจากที่แต่งงานได้1ปีซึ่งไม่เป็นความจริง.
     ตอบ: คิดว่าสามีคงไม่อยากให้เราได้วีซ่า PUT ก็เลยตอบไปแบบนั้น เราต้องสู้นะคะ สู้ๆ!! โดยพยายามหาหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ด้วยกันมาตลอดนานอย่างน้อย 2 ปีก็มีโอกาสที่จะชนะได้

     เอกสารบางอย่างเช่น ซื้อของร่วมกัน คิดว่าซองจดหมายอะไรต่างๆก็น่าจะใช้ได้ที่จ่ายหน้าซองเป็นที่อยู่เดียวกันกับสามี หาหลักฐานอะไรก็ได้ที่แสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในที่อยู่เดียวกันกับสามีอย่างน้อยสองปีน่ะค่ะ

     หรืออาจจะเป็นการ์ดอวยพรต่างๆ เช่น วันเกิดที่เขียนอวยพรจากลายมือสามีพร้อมลงวันที่ รูปภาพที่ถ่ายคุ๋กันที่แสดงวันที่ในรูปภาพ ฯลฯ

     ตอนนี้ช่วงรอทนายอยู่คิดว่าเราคงทำอะไรที่ทำได้ไปก่อน ถ้าได้หลักฐานเอกสารอะไรก็ได้ที่แสดงให้เห็นว่าเราอยู่ด้วยกันมาตลอดหลังจากได้วีซ่ายูทีอย่างน้อยสองปี พอได้เอกสารแล้ว ขอแนะนำว่า..ทำการก๊อปปี้เอกสารแล้วรีบส่งเข้าไปยังมิเกรชั่นสวีเดนเลยค่ะส่งให้เร็วทีสุด ส่งไปหาจนท.คนที่ติดต่อกับเรานั่นล่ะค่ะ

     ป.ล. ถ้าชอบก็ลองโทรไปที่..ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แห่งชาติ.. เบอร์โทรนี้ค่ะ 020-50 50 50 พอโทรไปก็บอกว่าขอพูดภาษาไทย เค้าจะมีคนมารับสายพูดไทยกับเรา ลองปรึกษาเค้าดูนะคะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในลิงค์นี้ค่ะ : ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แห่งชาติ page=thai

     ขอให้คุณโชคดีต่อสู้ได้สำเร็จ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะและเชื่อว่าเพื่อนๆในเว็บก็คงแอบตามติมเรื่องราวและเป็นกำลังใจให้อยู่เช่นกัน เรารอฟังข่าวคราวอยู่นะคะ Bye

 46. Pattaravish

  ***เอกสารการจดทะเบียนสมรสที่สวีเดน และที่ไทย***

  เอกสารการจดทะเบียนสมรสที่สวีเดน และที่ไทย

  สวัสดีค่ะ

  วิทมีเรื่องรบกวนอยากถามพี่ๆ

  ที่เคยทำเรื่องการจดทะเบียนสมรสที่ สวีเดน และ ที่ไทยนะค่ะ

  วิทมีวีซ่า UT 2ปี . personnummer และ บัตรประชาชนของที่นี้ค่ะ

  อยู่ที่นี้มาได้ 1 ปีกว่าๆ แล้วค่ะ

  กำลังจะกลับไทยไปแต่งงานนะค่ะ

  อยากจะจดทะเบียนสมรสที่นี้ก่อน แล้วค่อยไปจดที่ไทย

  ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ค่ะ

  ไม่จำเป็นต้องใช้ ใบรบรองความเป็นโสดจากไทยใช่ไหมค่ะ

  หลังจากจดที่นี้แล้ว อยากจะไปจดที่ไทยด้วย

  พอไปถึงไทยแล้วต้องทำอย่างไร เตรียมเอกสาร อะไร และไปที่ไหนค่ะ

  รบกวนขอคำแนะนำจากพี่ๆ ด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ
  Pattaravish Smile

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะคุณวิท ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พอดีดิฉันมีเพื่อนคนนึงกรณีคล้ายๆคุณวิท คือจดทะเบียนที่สวีเดนก่อนแล้วค่อยไปจดที่ไทย(แต่นานหลายปีมาแล้ว) ดิฉันได้ถามเพื่อนคนนี้มาให้ ขอตอบคำถามเท่าที่เค้าจำได้ค่ะ

   การจดทะเบียนสมรสที่่สวีเดน ก็จะได้หลักฐานการสมรส (Vigselbevis)..ใบนี้จะระบุว่าแต่งงานแล้วและแต่งกับใคร

   คำถาม : อยากจะจดทะเบียนสมรสที่นี้ก่อน แล้วค่อยไปจดที่ไทย ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ค่ะ
   ตอบ : กรณีมีวีซ่า UT แล้ว ตอนไปจดทะเบียนสมรสที่สวีเดน ก็นำแค่..บัตรประชาชน..(id-kort)ใบเดียวไปด้วยค่ะ

   คำถาม : ไม่จำเป็นต้องใช้ ใบรบรองความเป็นโสดจากไทยใช่ไหมค่ะ
   ตอบ : ไม่จำเป็นค่ะ

   ตอนไปจดทะเบียนที่ไทย ก็นำเอา..ใบรับรองสถานที่อยู่อาศัย..(ที่เราได้จากการจดทะเบียนที่สวีเดน)และใบ ใบ personbevis ไปที่สถานทูตสวีเดนในไทย เพื่อแปลและประทับตรารับรอง จากนั้นก็เอาไปที่เขตเพื่อจดทะเบียนสมรส ปกติทางเขตเค้าให้เอาพยานไปด้วยสองคน

   เอกสารที่ใช้จดทะเบียนสมรสที่ไทย

   กรณีจดทะเบียนที่สวีเดน แล้วมาจดทะเบียนที่เมืองไทย

   เอกสารของฝ่ายชาย :

   1. พาสปอร์ต (ตัวจริง+สำเนา)
   2. ใบ personbevis (แปลและประทับรับรองแล้ว)

   เอกสารของฝ่ายหญิง :

   1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริง+สำเนา)
   2. บัตรประชาชน (ตัวจริง+สำเนา)
   3. หลักฐานการสมรส (คือใบที่เราได้จากการไปจดทะเบียนสมรสที่สวีเดน แปลและประทับรับรองแล้ว)

 47. สุวชา

  ขอบคุณค่ะ ที่ตอบกลับอย่างรวดเร็ว ดิฉันต้องการไปเที่ยว ประมาณ 3-4 สัปดาห์ค่ะ แต่ยังยืนยันที่พักที่แน่นอนไม่ได้ เพราะสามีบอกว่า อาจจะไปพักกับลูกชายของเขา หรือหาเช่าอพาร์ทเมนต์ แล้วก็จะเช่ารถเที่ยวไปหลายๆเมือง คิดว่าน่าจะเป็นเดือน กรกฎาคม 2557 ค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   กรณีนี้..ทำวีซ๋าแค่ของคุณสุวชาคนเดียว.. (ของสามีไม่ต้องทำค่ะเพราะเค้าเป็นคนสวีเดนอยู่แล้ว)

   สามารถยื่นด้วย..วีซ่าท่องเที่ยว.. โดยให้ลูกชายคุณสุวชาเป็นคนเชิญไปเยี่ยมและพักที่บ้าน
   โดยแนบเอกสารนี้ประกอบในขอวีซ่าด้วยค่ะ : Referent’s Appendix (แบบฟอร์มผู้เชิญ)

   สำหรับสปอนเซอร์(ผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้คุณสุวชา) มีหลายแบบ แต่เลือกใช้เพียงแบบเดียว ได้แก่..

   • ลูกชายของสามี..เป็นสปอนเซอร์ค่าใช้จ่ายให้คุณสุวชา โดยโชว์สถาณะการเงินของลูกชายตอนขอวีซ่า (แสดงการเงินให้เห็นว่ามีเงินมากพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปครั้งนี้)
   • สามี..ของคุณสุวชาเป็นสปอนเซอร์ให้ โดยโชว์สถาณะการเงินของสามีตอนขอวีซ่า (แสดงการเงินให้เห็นว่ามีเงินมากพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปครั้งนี้)
   • ลูกชายของสามี..กับ..สามี..ของคุณสุวชา(ทั้งสองคน)เป็นสปอนเซอร์ให้คุณสุวชา โดยแสดงการเงินของทั้งคู่ตอนที่คุณสุวชาขอวีซ่า
   • คุณสุวชา..เป็นสปอนเซอร์ให้ตัวเอง + และ..สามี..ของคุณสุวชาเป็นสปอนเซอร์ให้คุณสุวชาด้วย (แสดงสมุดบัญชีของสองคน) แสดงการเงินให้เห็นว่ามีเงินมากพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปครั้งนี้
   • คุณสุวชา..เป็นสปอนเซอร์ให้ตัวเอง (กรณีที่การเงินของสามีไม่ค่อยดีนัก แต่คุณสุวชามีการเงินดี)
   • ลูกชายของสามี + สามี + คุณสุวชา(ตัวเอง) ทั้งสามคนเลยค่ะแสดงการเงินเพื่อเป็นสปอนเซอร์ให้คุณสุวชา
   1. สุวชา

    ขอบคุณมากค่ะ สำหรับคำแนะนำ

 48. สุวชา

  ดิฉันจดทะเบียนสมรสกับสามีชาวสวีเดน 3 ปีแล้ว แต่ยังไม่เคยไปสวีเดนเลย เพราะสามีมาใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ประเทศไทย หากดืฉันจะขอวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน โดยไปพร้อมกับสามี ดิฉ้นต้องให้คนที่สวีเดนรับรองที่อยู่ หรือจดหมายเชิญหรือเปล่าคะ (สามีไม่มีที่อยู่ที่สวีเดน )
  Lion

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะคุณสุวชา รบกวนขอถามนิดนึงค่ะว่า จะมาอยู่สวีเดนนานมั๊ย ประมาณกี่เดือนQuestion

 49. พรทวี อ๊อซ

  สวัสดีค่ะ
  ตอนนี้แต่งงานแล้วอยู่กับสามีที่สวีเดน แต่งมาได้9 เดือนแล้ว แต่ดิฉันพึ่งย้ายมาจากเมืองไทยได้ 2 เดือนค่ะ พอดีต้องกลับไปทำธุระที่เมืองไทย ถ้าจำเป็นต้องอยู่เมืองไทยเป็นเวลานาน จะต้องทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเอกสาร วีซ่าคะ ตอนนี้วีซ่าที่มีอยู่เรียกว่า เรสซิเดน วีซ่าค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  1. ดลยา

   สวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันเพ่ิ่งมาอยู่สวีเดนได้ไม่นานมาประมาณกลางเดือนมิถุนายนเองค่ะ เหงาเหมือนกันทีนียังไม่มีเพื่อนเลย ไงเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ไหมค่ะ

   1. ไอแอมจอย

    สวัสดีค่ะคุณดลยา ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

   2. คิม

    อยู่เมืองอะไรคะ คิมเพิ่งมาเหมือนกันค่ะ ^^ Kiss

  2. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะคุณพรทวี ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ กรณีที่มีเรสซิเดนวีซ่าอยู่ ถ้าไปอยู่เมืองไทยนาน ๆ ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเกี่ยวกับเอกสารวีซ่าเพียงแค่ซื้อตั๋วแล้วก็บินไปเลย แต่อาจเสียสิทธิใน Residence Card ได้หากออกนอกประเทศเป็นเวลานานกว่า ๖ เดือนต่อปี

Leave a reply

*

Click to Insert Smiley
SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette